Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Masterprogram i akvatisk ekologi

120 högskolepoäng

Vattnet i vår natur och de ekologiska sambanden i sjöar, våtmarker, dammar och rinnande vatten står i centrum i denna utbildningen. Kurserna ger kunskap om teorier och modeller som förklarar fysikaliska processer och oorganiska och organiska ämnens kretslopp i vatten. Du lär dig samspelet mellan organismer både mellan och inom olika populationer i den akvatiska näringsväven, varvid vi även belyser beteendevetenskapliga aspekter. Du övar på kemiska analyser, provtagningsmetodik samt artkunskap inom organismgrupperna plankton, ryggradslösa djur, alger, andra undervattensväxter och fisk. Vi diskuterar människans påverkan på akvatiska system, till exempel effekter av övergödning, försurning och klimatförändringar. I utbildningen ingår även tillämpade kurser som behandlar viktiga områden som arbetsmarknaden förväntar sig att en biolog med akvatisk inriktning ska behärska, såsom EU:s ramdirektiv för vatten, användande av geografiska informationssystem (GIS), miljögifternas spridningsvägar och påverkan på akvatiska ekosystem, samt genomförande av åtgärdsprogram för att reparera skadade vattenmiljöer. Den avancerade kursen akvatisk ekologi baseras på grundläggande vetenskapsteori. Genom kritisk läsning, referat och seminariediskussioner erhålls fördjupade kunskaper i akvatisk teori och metodik och en god grund för både fortsatta studier, forskning och yrkesverksamhet.

Programmet består av två års heltidstudier (120 högskolepoäng), varav 90 högskolepoäng på avancerad nivå i biologi. Utbildningen sker i form av kurser om 15 högskolepoäng och ett examensarbete under en eller två terminer. 

Rekomenderad studiegång

År 1

Höst

Limnologi och marinekologi - organismer och habitat BIOR86, 15 högskolepoäng
Limnologi och marinekologi - koncept och processer BIOR87, 15 högskolepoäng

Vår

Akvatisk ekologi BIOR82, 15 högskolepoäng
Vattenvård BIOR66, 15 högskolepoäng

År 2

Höst

Geografiska informationssystem, introduktion GISA21, 15 högskolepoäng
Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14, 7,5 högskolepoäng och Modellering av biologiska system BIOS13, 7,5 högskolepoäng eller Ekotoxikologi BIOR41, 15 högskolepoäng

Vår

Masterexamensarbete, BIOM02/BION02/BION03, 30/45/60 högskolepoäng

Examenskrav

Obligatoriska kurser, 45 högskolepoäng

  • Limnologi och marinekologi - organismer och habitat BIOR86
  • Limnologi och marinekologi - koncept och processer BIOR87
  • Akvatisk ekologi, 15 högskolepoäng BIOR82

Valbara kurser, minst 15 högskolepoäng:

  • Modellering av biologiska system BIOS13
  • Bearbetning och analys av biologiska data BIOS14
  • Ekotoxikologi BIOR41
  • Vattenvård BIOR66

Valbara kurser, 0-30 högskolepoäng

​​​​​​Masterexamensarbete biologi, 30/45/60 högskolepoäng

Examenstitel

Naturvetenskaplig masterexamen (två år)
Huvudämne: Biologi med specialisering inom akvatisk ekologi

LottaPersmark

Frågor?

Lotta Persmark

Studievägledare biologi och bioinformatik

Telefon: 046 222 37 28

E-post: Lotta [dot] Persmark [at] biol [dot] lu [dot] se