Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kursutvärderingar grundkurser

Här kan du se det senaste kursutvärderingarna för kurser som ges på svenska. Betygsskalan som används är 1-5, där 1 är dåligt och 5 bra.

Vårterminen 2024

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalbetyget blir 4,1 – vilket är en uppstuds efter förra årets historiskt låga värdering (2023=2,6; 2022 = 3,9; 2021 =4,0). Alla studenter utom en gav betyget 4 eller 5. I jämförelse gav 8% av studenterna betyget 4 eller 5 föregående år. Studenterna tyckte i år att kursen höll en lagom nivå. Arbetsinsatsen som studenterna lade på kursen var lägre än förra året och mer i linje med förväntningarna. Majoriteten av studenterna (52%) angav medelhög arbetsbelastning. Ingen student lade mer än 50 timmar, förra året var motsvarande värde 32%. Ungefär hälften av studenterna (47%) tyckte att arbetsinsatsen var någorlunda jämnt fördelad, hälften (53%) att den var ojämnt fördelad. Tidigare år har systematikdelarna av kursen ansetts som mest tidskrävande. Nu verkar i stället fysiologidelen ha varit mer arbetsintensiv. Några studenter kommenterade att de sista veckorna var intensiva med olika typer av moment parallellt. Åtminstone en student lyfte fram att det var bra att tentan för växt- och zoosystematik delats i två deltentor. Det framkom inga klagomål på att systematiktentorna var digitala och studenterna tyckte att de examinerades på relevanta kunskaper samt att inläsningsinstruktionerna varit tydliga. Vissa studenters kommentarer indikerade att de missförstått kursens uppdelning i delkurser. Kursassistenterna på växtsystematik och växtfysiologidelarna framhölls av flera studenter för sitt engagemang. Zoosystematiklabbarna fick bra kritik för innehåll och struktur. 

Lärarlagets kommentarer

Stämningen på kursen var mycket bättre och mindre stressad än förra året. Sissel har tagit över planeringen av zoologimomentet och sett över omfång, upplägg och instruktioner för labbarna och anknytningen mellan labbar och föreläsningar. Examinationen på växt- och zoosystematik har fördelats på två deltentor. Båda genomfördes digitalt och med samma totala tidsåtgång som tidigare år. Mindre förändringar har genomförts för växtsystematikmomentet för att ge mer tid för inläsning. Dessa förändringar verkar ha fått avsett resultat och vi kan konstatera att det nu i stället är växtfysiologidelen av kursen som utpekas som mest arbetsintensiv, främst eftersom flera olika moment löper parallellt.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

• Zoologidelen av kursen har fått en översyn (se ovan).

• Zoologikompendiet har uppdaterats och fokus ligger på dissektionerna.

• Systematiktentan har delats upp i två deltentor (2 + 2 timmar, i stället för sammanhängande 4 timmar). Detta har fungerat bra och förefaller ha minskat stressen i studentgruppen.

• För att undvika fusk har vi ordnat tentamina så att vi har delat ut sittplatser (för att undvika att två personer sätter sig intill varandra och delar information i smyg).

• Postermomentet startade tidigare för att undvika stress på slutet. Detta verkar dock inte ha fått avsedd effekt.

• Fördelningen av kursassistenter på kursmomenten har varit jämnare än tidigare.

• För systematikdelen av kursen har vi lagt upp två övningsquiz med frågor från tidigare ordinarie nätbaserade tentor i Canvas. Detta fungerar som övningstentor.

• Olivier van Aken har ersatt Carin Jarl Sunesson som lärare på vissa moment under fysiologidelen av kursen. En ny assistent (Jöran Klink) har tränats upp på fysiologilabbarna.

• Mats Hanssons föreläsning ingick i tentamen (fysiologi) i stället för att vara obligatorisk.

Förslag till förändringar till nästa kurs

De ganska stora förändringar som genomförts inför 2024 bör få konsolideras.

• Mikael Hedrén pensioneras under hösten 2025, så vi måste redan nu diskutera vem som ska ta över hans moment (ormbunksväxter, gymnospermer och angiospermer).

• Föreläsningen om fylogenetiska träd som Niklas Wahlberg tidigare haft på BIOA10 bör förläggas till BIOA11 genetik och evolution. Detta är förkunskaper som bör finnas inför start av BIOB12. 

• Växthusen i Lunds botaniska trädgård kommer att vara avstängda för besökare på grund av ombyggnad. Vi får ta ställning till inför nästa kurs vilka möjligheter som finns att modifiera detta moment eller lägga mer tid på angiospermdelen av växtsystematiken. 

• När kursskalen förnyas från år till år ökar antalet filer kumulativt, vilket syns tydligast för quizen. Det behövs en diskussion om vad som behöver föras över mellan åren. 

• För systematikdelen har vi byggt upp frågebanker i Canvas som används för att konstruera tentor. Om tentamina ska genomföras i något annat verktyg än Canvas och dessa frågebanker inte kan användas så innebär det att en stor arbetsinsats går förlorad.

• Utreda om vi kan ytterligare förtydliga för studenterna hur kursen är uppdelad i delkurser och hur betyget räknas fram.

• Överväga att införa digital tentamen i Canvas el motsvarande även för fysiologidelen.

• En ny assistent behöver tränas upp för Fysiologilabbarna.

• Labbkompendiet för zoologin kommer att kompletteras med nya bilder inför nästa år eftersom en del figurer är otydliga.Vårterminen 2023 

Sammanfattning av kursvärderingen 

Kursen har fått mycket bra kritik av studenterna. Av de 16 som svarat fick vi endast 4:or och 5:or, vilket vi tolkar som att upplägget är bra och att studenterna är nöjda. Viss kritik har framförts att kraven för godkänt var högre på Floristikdelen (80 %) än på Faunistikdelen, liksom att bättre information borde ha getts tidigare inför exkursionerna, inklusive exkursionsveckan i Degeberga.   

Lärarlagets kommentarer

Vi tar med glädje och tillfredsställelse emot de positiva orden om kursen, och ska försöka tänka på att vässa kursen ytterligare genom att ge tydlig information och i god tid inför samtliga exkursioner. 

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Denna gång uppmuntrade vi till användande av appen iNaturalist på Faunistikdelen, och vi uppfattar att detta var mycket lyckat, i synnerhet att vi skapade ett separat projekt för kursen där studenterna kunde lägga in foton på sina observationer. 

Vi fortsätter med detta koncept som sammanlänkar på så sätt klassisk faunistik med modern ”Citizen Science”. 

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi ska försöka vara extra tydliga och i god tid ge all relevant information som behövs inför exkursionerna, eftersom några studenter efterlyste detta. 

Vi vill dock påpeka att vi varit väldigt tydliga med vad som krävs på exkursionerna i form av kläder, matsäck, hemkomst etc., men det är också studenternas ansvar att notera denna information när den framförs och vara närvarande och lyssna, samt ställa frågor om något är oklart. Höstterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Studenterna var över lag nöjda med kursen (3.9), med föreläsningarna (4 - 4.6) och var överens om att den fördjupade sina ämneskunskaper (4.6). Arbetsbelastningen ansågs som lagom och någorlunda jämnt fördelad. Kurslitteraturen fick delade omdömen, framför allt Introduktion till Mikrobiologin (Carlsson Lindner) ogillades av ett antal studenter. Introveckan kritiserades fortfarande.

Lärarlagets kommentarer

Över lag gick kursen bra och både studenter och lärare var väldigt glada att få träffas på plats igen. Gruppövningarna användes flitigt till diskussioner, men närvaron avtog mot senare delen av kursen. Vi ska försöka att förbättra det genom att registrera närvaron nästa år. Personliga funktionshinder togs upp av studenterna under föreläsningarna inför tentan; för att förhindra detta ska vi prata om rutiner ang. funktionshinder redan på uppropet. En liten grupp missnöjda studenter startade en diskussion bl. a. inför genomförandet av deltenta 2, men åsikterna delades inte av majoriteten av kursdeltagarna så tentamen genomfördes som planerat.  

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Introveckan tenterades i form av ett canvas-quiz som principiellt fungerade bättre än en fråga inom ordinarie tentan. Elisabeth Gauger Nilsson kunde vara med på kursen och stödja labbassistenterna. Även om hon inte kan vara med som kursassistent nästa gång finns hon med i bakgrunden för att säkerställa kontinuitet. De sista föreläsningarna och deadlinen till labbrapporten tidigarelades men ändå upplevdes sista kursveckan stressigt av vissa.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Introveckan ska kortas till 2 dagar och genomföras av färre lärare. Viktigt att det läggs mer vikt på inspiration och skapandet av nyfikenhet. Ordningen på ett antal föreläsningar kommer att flyttas så att immunologi-, mitos- och evt. molekylärgenetik FL:arna ska inkluderas i del 1, medans en del av energimetabolismen ska flyttas till del 2. Det kommer ske en del ändringar i lärarlaget till 2023/24 eftersom Torbjörn pensionerades, Carin snart ska pensioneras, och Fredric C gärna vill lämna kursen, efterföljare Julia Lienard. Olivier van Aken kommer att ta över Torbjörns FL, och diskuteras även till Carins.

Vårterminen2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalbetyget blir 3,9 – i samma nivå som förra året (4,0). 75% av studenterna gav kursen betyget 4 eller 5 för i år, motsvarande siffra var 77% för 2021. Fler studenter än vanligt kommenterade att kursen var intensiv och flertalet lade i genomsnitt 30-40 timmar per vecka på kursen så fanns det en stor andel av dem som besvarade enkäten som lade 40-50 (18%) eller mer (18%) på studierna. 70% angav att arbetsbelastningen var ”hög” på kursen och i kommentarerna framgick att det främst handlade om den första delen av kursen (systematiken) medan arbetsbelastningen var mer lagom senare (växtfysiologi och postermoment) även utsagorna inte var helt samstämmiga om detta. Flera tyckte att man borde ha separata tentamina för zoologi och botanik. Flertalet tyckte att balansen mellan olika inlärningsformer var bra (medelbetyg 3,7). Ett par anmärkte på att labbrapporterna för zoologin hade för många frågor som tog för lång tid att besvara så att det tog fokus från det praktiska labbandet. Någon var kritisk mot dissektioner i största allmänhet. Någon anmärkte att det hade varit bra att separera föreläsningar och labbar i tid (både botanik och zoologi) så att man hinner smälta föreläsningarna innan det är dags att labba. Annat som kan behöva justeras är bättre återkoppling under föreläsningar och tydligare mål för lärandet, samt kommunikation mellan lärare och labbassistenter. Någon upplevde kurssidan i Canvas som rörig.

Lärarlagets kommentarer

Kursen genomfördes under slutfasen av den akuta corona-krisen, med vissa restriktioner under den första delen och friare undervisning under botaniken och framåt. Detta innebar att både studenter och lärare befann sig i en återanpassningsfas som i vissa avseenden kan ha påverkat kursen på olika sätt, t ex genom återgång från zoom-föreläsningar till salsföreläsningar. Många studenter var sjuka kortare eller i vissa fall längre perioder, vilket kanske var den allvarligaste konsekvensen av epidemins (förmodade) slutfas.

När man läser kommentarerna i kursvärderingen så verkar någon eller några studenter varit allmänt missnöjda med kursen (två studenter ger totalbetyget 2). Flertalet lärare får sin beskärda släng av detta. En student ondgör sig speciellt över dissektionerna och kanske är det en rot till allmänt missnöje i detta individuella fall.

Utfallet vid examinationen är dock helt normalt och vi ser fram emot att vid nästa kurstillfälle (förhoppningsvi) slippa alla problem relaterade till epidemin.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

• Den största förändringen är att vi gradvis lämnade corona-restriktionerna och återgick till mer normala undervisingsformer.

• Zoologikompendiet har ytterligare uppdaterats och försetts med frågor som ska besvaras. Det finns i kursvärderingen kritiska synpunkter mot att det är för många frågor och hur dessa frågor ingår i examinationen av momentet. Detta behöver utvärderas ytterligare.

• Vi har genomfört tentamina som digitala salstentor via quiz i Canvas. Detta har i huvudsak fungerat bra även om en av studenterna lyckades avsluta sin tenta i förtid av misstag och då fanns det inte något uppenbart sätt att komma tillbaks till tentan igen. Det är värt att notera att de som hade begärt förlängd tentamenstid utnyttjade inte denna förlängning utan klarade tentan inom vanlig tid. Troligen är det en fördel för långsammare elever att skriva på en dator jämfört att skriva för hand.

• Protistlabben har administrerats av kursassistenterna på zoologidelen, tidigare av kursassistent på botanikdelen. Detta är mest en praktisk förändring eftersom protistlabben ligger först i schemat.

• Samlingen av djurskallar för undervisning har utökats med ett 10-tal ”museum-grade replicas” samt några äkta skallar av mindre djur som plastingjutningar. Den ursprungliga tanken var att göra 3D modeller med egen utrustning, men detta visade sig vara dyrare än att köpa externt producerade modeller. Enligt Atticus var studenterna informerade om att dessa var nyinförskaffade. De uppskattade att ha tillgång till en större samling än tidigare vid laborationerna.

• Vi har fått nya mikroskop och prepluppar, vilket är till stor fördel. Det underlättar för både studenter och kursassistenter att alla har samma utrustning.

Förslag till förändringar till nästa kurs

• Vi har kommit en bit på vägen med att samordna kursens tre olika delar, men det finns nog mer att göra för att få en sammanhållen struktur och, där det är möjligt, få ett tydligare kunskapssamband mellan kursdelarna. Det kan röra sig om att konsekvent ange lärandemål i föreläsningarna eller att registrera närvaro på labbar på samma sätt.

• Vi bör kanske överväga att ha separat tenta för växt- respektive zoosystematik. Varje deltenta får då två timmars skrivningstid.  

• Det är också viktigt att examinationsformer för de praktiska momenten (labbar, dissektioner och mikroskoperingsövningar) är tydliga för studenterna. Dessa moment är kopplade till den teoretiska undervisningen, men ger också kunskaper och färdigheter som är av eget värde. Detta bör vara tydligt för studenterna så att vi undviker attityden att momenten bara är intressanta i den mån de bidrar till att besvara frågor på den skriftliga tentan.

• Bemanningen vad gäller kursassistenter för labbarna är väldigt ojämn för de olika delarna av kursen. Delvis beror det på gruppstorlekar och labbarnas innehåll. Under de två senaste åren har zoologilabbarna varit dubbelbemannade, för att lära upp nya kursassistenter och på grund av corona-restriktioner. Men vi bör återgå till normal bemanning framöver, vilket också gör ansvarsfördelningen tydligare. Viktigt för kommande år är också att Atticus, som har tagit stort ansvar för att organisera zoologi-labbarna, lämnar LU till hösten och någon annan måste därmed axla denna uppgift.

 

Vårterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Kursutvärderingen var i grunden positiv (omdöme 4,0; en höjning med 0,1 från föregående år). Studenterna uppskattade ämnet, föreläsningarna och de praktiska momenten med kursassistenternas insatser. Färre studenter än vanligt kommenterade att kursen var intensiv och flertalet lade i genomsnitt 30-40 timmar per vecka på kursen och nästan alla angav att kursen hade medelhög arbetsbelastning och någorlunda jämnt fördelad. Det var väldigt tydligt att laborationerna var extra uppskattade trots alla corona-anpassningar. Flera studenter framhöll att det var bra att kunna lyssna på de inspelade föreläsningarna i efterhand. En student förklarade att hen inte hade lyssnat on-line utan i efterhand och att detta kanske gjort att labbkurs och teorikurs blivit osammanhängande. I övrigt är det svårt att lyfta fram några tydliga tendenser i kursvärderingen, positiva och kritiska uppfattningar blandades om t ex samma kurslitteratur och föreläsningar.

Lärarlagets kommentarer

Kursen präglades av corona-situationen. Många studenter var till och från sjuka eller hade någon form av corona-symptom så att de missade laborationer. Extra uppsamlingslabbar sattes in för de olika delarna av kursen. Ovanligt många nya kursassistenter skolades in vilket innebär att tillgången till inskolade assistenter är säkrad för kommande år.

Vid vårt gemensamma utvärderingsmöte diskuterades att kopplingen mellan föreläsningar och labbar var otydlig för studenterna för zoologidelen vilket verkar sänka motivationsgraden i samband med laborationerna, jämfört med de två andra delarna av kursen. Botanikdelen av kursen examineras genom en preparattenta och fysiologidelen genom labbrapporter, zoologidelen genom närvaro (och quiz som ska genomföras före labben). Generellt är labbmomenten obligatoriska, men det har varit svårt att upprätthålla detta fullt ut under pandemin.

Kursplanen är inte särskilt specifik vad gäller examinationsformerna för de praktiska momenten: ”Examination sker skriftligt i form av deltentamina under kursens gång samt genom obligatoriska moment.” Det finns alltså utrymme för att införa någon form av examination för zoologidelens laborativa moment om det skulle vara önskvärt. Alternativet är att göra en starkare koppling mellan examinationen av teoridelen och labbdelen så att någon av tentafrågorna är direkt kopplad till något laborativt moment.

Det har blivit många fler lösa klocktimmar än normalt på kursen, dels på grund av corona-situationen med dubblerade labbar och extralabbar, dels på grund av att nya kursassistenter skolats in, dels på grund av extra arbete att göra riskvärderingar. Detta är svårhanterligt för den som har budgetansvar, men förhoppningsvis minskar problemet till nästa år.

Parallellt med coronakrisen har schemaläggning, lokalbokning och timberäkning för kursen lagts över på ett excel-ark som hanteras via Teams. Detta fungerar i princip bra, även om lärarstaben för närvarande är under inskolning. När alla har lärt sig hur det fungerar kommer det att spara tid och underlätta kursadministrationen. Ett problem för kursen är att den faktor på 1,3 som finns för att kompensera för för- och efterarbete i samband med labbarbete (Lab/Fälttimmar) inte räcker till för det arbete som assistenterna lägger ner. Alla tre kursdelarna lägger av tradition till extra klocktimmar för labbassistenterna för att arbetad och avlönad tid ska gå ihop. Detta fungerar inte så bra med den automatiska tidsredovisningen i excel-arket eftersom extra klocktimmar måste läggas till manuellt. Den enklaste och rättvisaste lösningen på problemet är att höja faktorn för Lab/Fälttimmar och därmed slippa rapportera lösa klocktimmar.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Förra årets kurs genomfördes pre-corona, så när som den sista tentan, omtentorna och postermomentet. De flesta förändringarna för årets kurs var således relaterade till corona-situationen med dubblerade labbsalar och fler labbassistenter, föreläsningar via Zoom och digitala tentor. Vissa labbmoment eller övningar fick ställas in (fotosyntesspelet, besöket på de Biologiska muséerna) eller modifieras – vissa dissektioner streamades i en gemensam session. Vi har lärt oss mycket om att hantera de digitala verktygen. De flesta föreläsningarna blev inspelade och tillgängliga via Studio, vilket verkar ha varit uppskattat av studenterna. En hel del av dessa erfarenheter kommer att kunna användas när restriktionerna har lättat.

Förslag till förändringar till nästa kurs

• Vi bör överväga examineringsformerna för zoologidelens laborationer, dels för att examinationen ska bli tydligare och dels för att höja motivationen för studenterna under labbarna. Laborationerna bör vara tydligt integrerade med teoridelen.

• Det bör vara tydligare för kursassistenterna vad som ingår i tjänstgöringen och hur många timmar som finns till förfogande för undervisningen, inklusive förberedelser, efterarbete, inskolning och eventuellt förbättringsarbete.

• Vi bör utvärdera vilka av de corona-betingade förändringarna som vi vill fortsätta att använda. Ska vi t ex

- spela in föreläsningarna i samband med undervisningen även när de genomförs i sal,

- ska vi fortsätta med digitala tentamina i någon form, eller fortsätta med att dela upp tentamina i kortare pass med paus emellan,

- hur kan vi bäst utnyttja de instrument som finns i Zoom t ex för att dokumentera närvaro och resultat?

• Vi har kommit en bit på vägen med att samordna kursens tre olika delar, men det finns nog mer att göra för att få en sammanhållen struktur och, där det är möjligt, få ett tydligare kunskapssamband mellan kursdelarna. Det kan röra sig om att konsekvent ange lärandemål i föreläsningarna (en student påpekade att Allan och Carin gjort detta) eller att registrera närvaro på labbar på samma sätt.

• Protistlabben har administrerats av kursassistenten för botanik-delen. Av praktiska skäl är det lämpligt att den sköts av kursassitenterna på zoologidelen i framtiden.

Höstterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag har studenterna varit nöjda med kursen och kursen hade ett högt sammanfattande betyg (medelvärde 4.0 av 5). Majoriteten ansåg att nivån på kursen var lagom (medelvärde 4.2 av 5) och att kursen fördjupat deras ämneskunskaper (medelvärde 4.7 av 5).

Lärarlagets kommentarer

Detta var andra året med nya kursansvariga och med ökad erfarenhet gick det lättare att genomföra kursen detta året, även om arbetsbelastningen varit hög även detta år. Vi hade en ny lärare på virusavsnittet, men annars har de andra föreläsande lärarna hållit sina moment som tidigare år. Det var flera nya assitenter på labbarna, men även dessa gick bra enligt labansvarig.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Vi flyttade den sista föreläsningen så att den hölls innan jul, vilket var mycket uppskattat av studenterna. En laboration togs bort, vilket gav lite mer flexibilitet i schemat och minskade kurskostnaden något. Föreläsningsmaterial hos de nya kursansvariga utvecklades, vilket uppskattades av studenterna. Biblioteksinformationen schemalades i samband med andra schemalagda aktiviteter, vilket ökade studenternas engagemang.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Studenterna önskar fler övningstillfällen och framförallt gruppövningar, så räkneövningarna kommer göras om så att beräkningarna görs i grupp, eventuellt kommer vi prova ett flipped-class rom för att öka tiden för gruppdiskussionerna.

Studenterna önskar att lärandemålen ska göras tydligare på vissa av föreläsningarna, vilket vi ska försöka implementera.Höstterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Studenterna var över lag nöjda med kursen (3.9) och med Covid-anpassningar i kursen (4.2), och var överens om att den fördjupade sina ämneskunskaper. Arbetsbelastningen ansågs som lagom och någorlunda jämnt fördelat. Kurslitteraturen fick blandade omdömen och för första gången kritiserades även den tjockare, engelska boken (Brooker) av några studenter. Introveckan kritiserades fortfarande lite lätt, framför allt hur den ingick i tentan.

Lärarlagets kommentarer

Kursen gick över lag bra. Föreläsningarnas inspelning på Canvas blev rutin och var uppskattad av studenterna. Några lärare använde inspelningarna för att förbättra anknytningen inom de olika föreläsningsdelarna och att kunna göra bättre kross-referenser.

Båda studenter och lärare saknade personliga kontakten som förhoppningsvis återkommer till nästa kurstillfälle. Om kursen behöver hållas på distans igen bör lärarlaget fundera hur man kan dra bra nytta av de förinspelade föreläsningarna för flipped-classroom approaches med mer interaktivitet.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Inga stora förändringar sedan i fjol. Korta finstruktionsfilmer till förberedningen av labbarna användes som bra komplement till labbgenomgången.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Det uppstod lite uppror kring omtentan del1 som låg bara kort efter resultatfeedbacken from ordinarie tentan. Vi kommer försöka lösa detta på ett bättre sätt till nästa år.

Vi kommer att organisera ett canvas-quiz för att tentaminera introveckan istället för att inkludera frågor i tentan. Tentarelevanta ämnen från introveckan ska då tas upp igen under tentarelevanta föreläsningar. Vi planerar att även ha huvudläraren på plats under introveckans föreläsningar som värd för att förklara röda tråden i urvalet av föreläsningarna.

Immunförsvarsmodulen (Lars Råberg) ska flyttas till kursdel 1, tenta del 1 ska som konsekvens flyttas fram några dagar.

 

Höstterminen 2020

Sammanfattning av kursvärderingen höstterminen 2020

Detta var första gången kursen hölls till stora delar online pga pandemin. Laborationer genomfördes på plats med extra åtgärder för att minska risken för smittspridning. Lab-handledarna spelade in videogenomgångar för att minska tiden på plats. Föreläsningar hölls via zoom och spelades in i de flesta fall så att studenterna kunde gå tillbaka och se om dessa. Överlag uppfattades åtgärderna som vidtogs som bra (betyg 4,0) men att det kanske går för fort under föreläsningarna online och därför uppskattades särskilt möjligheterna att se om dem. Generellt var kursen uppskattad (4,2) och kommunikationen samt hjälp och feedback från lärare/assistenter fungerade bra (4,1). Nivån på kursen fick 4,4 i betyg men med kommentarer om att föreläsningarna höll både högre och lägre nivå än förväntat, vilket torde spegla studenternas olika förkunskaper, vilka dock överlag ansågs tillräckliga (4,4). Kursens upplägg med olika inlärningsformer uppskattades (4,4), men övningarna fick en del kritik. Kurslitteraturen fick något sämre omdöme (3,8) då nivån för kursen upplevdes ojämn för båda böckerna. De examinerande momenten upplevdes som bra (4,4) och att kursen har två tentor uppskattades. Speciellt glädjande är att högst betyg gavs åt att kursen har fördjupat studenternas ämneskunskaper (4,8), vilket är det mest centrala för en grundkurs av detta slag. Studenterna lade i snitt ner drygt 30 h/vecka vilket upplevdes som medelhög belastning och upplevdes som någorlunda jämnt fördelad. Inga moment upplevdes som diskriminerande, men kommentarer om terminologi och Linnés eftermäle berördes.

Lärarlagets kommentarer

För många studenter var detta den första universitetskursen och det var särskilt tråkigt att pandemin satte begränsningar. Trots dessa nya förutsättningar fick kursen över lag högre betyg än tidigare omgångar. Vi upplever att kursen börjar falla på plats även om fritextkommentarerna indikerar att det fortfarande finns saker att förbättra. Gruppövningarna fick mer kritik än tidigare, och upplevdes mest givande när läraren var närvarande i respektive grupp, vilket inte är grundtanken. Lab-assistenterna var mycket uppskattade, men förfarandet med rapporträttandet kan behöva struktureras mer. Nivå och fördelningen mellan del 1 & 2 berördes också (se vidare nedan) och viss besvikelse över att allt som togs upp på föreläsningarna inte kom på tentamen lyftes fram, vilket upplevdes som att nivån var för hög eller att allt inte var lika viktigt. Konceptet med stickprov kanske bör förklaras. Fortfarande dyker kritik om introdagarna upp, och främst att det gav för många poäng på tentan, vilket vi tar med oss. Den planerade miniexkursionen i samband med dessa dagar försvann pga logistiska problem vilka vi förhoppningsvis slipper nästa gång.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gavs så har introdelen kortats ner något vilket verkar fallit väl ut, även om viss kritik kvarstår. Den tid som då frigjordes samt att deltenta 1 flyttades fram i tiden någon extra dag gjorde att kursens del 1 fick mer tid vilket verkar ha fungerat bättre, även om nivån/tempot på del 1 fortsatt upplevs som högre, dock på en rimlig nivå nu. Förslag till förändringar till nästa kurs Förhoppningsvis kan kursen bedrivas på campus nästa gång, och då bör ett antal moment bättre komma till sin rätt. Gruppövningarna kommer att göras om ifall vi tvingas hålla dem online igen, och systemet med lab-rapporter ses över. Vidare framkom det önskemål om att få in studieteknikföreläsningen tidigare, vilket är rimligt och skall åtgärdas. För övrigt tror vi i lärarlaget att kursen hittat en form som kan fungera framöver, särskilt utan pandemirestriktionerna.

Höstterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen 

 

Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget var studenterna nöjda med kursen (betyg 4,5). Höga betyg också för lärare (4,5), och bra balans mellan undervisningsformer (4,6). Studenterna ansåg att kursen i hög grad fördjupat deras ämneskunskaper (4,5) och håller i hög grad med om påståendet att nivån på kursen varit lagom (4,8). Betyget för kommunikation, som varierat lite under de senaste åren låg på 4,2, vilket är bra även om någon kommenterade att det vore bra om all info kom ut ännu tidigare. Vi ska fortsätta att göra vårt bästa! Vissa moment (t ex projektarbetet) kan dock inte planeras helt förrän ganska nära inpå att momentet startar. Bokning av hyrbilar, utrustning och annan logistik beror ju nämligen på vilka projekt som studenterna väljer att göra. Kursboken får betyget 3,5, vilket är ungefär som de senaste åren. Som vanligt är det hög spridning i svaren, och vi tror att detta beror på att olika studenter använder boken olika mycket och på olika sätt. Vissa studenter uppskattade den och använde den mycket, andra valde att fokusera på föreläsningar och seminarier. Båda strategierna verkar ha fungerat för resultaten på tentamen var mycket höga. 

Examinationsformerna fick också ett högt betyg (4,6) vilket är i linje med (de flesta) tidigare år. Vi har inrättat ett seminarium för att öva på att skriva en ”open book-tenta” och det bidrar nog till att studenterna gillar denna ”nya” form av examination. I fritextsvaren fanns en uppmuntran om att lägga ut exempeltentor redan från dag 1 så att studenterna kunde förbereda sig redan från första föreläsning på tentaupplägget. Detta är något vi ska fundera på inför nästa kurs. 

Slutligen så tyckte den absoluta majoriteten att arbetsbelastningen på kursen varit ”medelhög” (13 st), medan fyra studenter menade att arbetsbelastningen varit lite låg. Vi tycker att detta resultat tyder på att vi har hittat ganska rätt i schemat!

Lärarlagets kommentarer

Mycket trevliga, engagerade och duktiga studenter. Diskussionerna på seminarierna var livliga och relevanta, tentamensresultatet mycket bra, och studenterna visade engagemang i fältexperiment och egna projekt. Kursens betyg reflekterar både att studenterna är nöjda och att lärarna var nöjda med studenternas insatser och engagemang. Överlag så var alla lärare mycket nöjda med kursen, och vi är glada att hela 17 av 24 (23) studenter svarade på kursvärderingen. 

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Även förra årets kursvärdering var mycket positiv. Alltså gjorde vi inte några stora förändringar till detta års kurs. Det senaste året har vi fortsatt att utveckla kursen genom att lägga till ytterligare statistikövningar, vilket verkar ha slagit väl ut. Någon student skriver dock i fritextsvaren att de fortfarande tycker att statistiken är för svår och att vi går för fort fram. Detta gäller framförallt studenter som inte kommer från kandidatprogrammet i biologi. Vi ska tänka på om det går att ytterligare utveckla dessa moment. 

Förslag till förändringar till nästa kurs

En punkt som kom i fritextsvaren är dilemmat att fältprojektassistenterna inte alltid är tränade i SPSS, vilket kan göra det svårt för dem att ge ”hands-on”-hjälp med statistiken. Till nästa år ska vi påpeka för handledarna att de ser till att de kan hjälpa till att analysera den typen av data som samlas in i projekten. 

På de senaste årens utvärderingar är det alltid någon eller några studenter som tyckt att det blivit för stressigt med fältövningsveckan precis innan tentan (medan andra tycker att det är mycket bra med så mycket tid i fält). Det finns också önskemål om ytterligare någon fältdag i samband med projektet. I linje med institutionens önskemål om att spara pengar på kurserna i ljuset av en hårdare åtdragen svångrem så ska vi inför nästa kurs utvärdera om en möjlighet skulle kunna vara att bara genomföra en fältövning, och på så sätt kunna skapa ytterligare en inläsningsdag inför tentan och ytterligare en fältdag i det enskilda projektet. Vinsterna i detta måste vägas mot kostnaden i att ge studenterna mindre handledd träning i fält. 

Vårterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammantaget var studenterna nöjda med kursen (betyg 4,3 [4,8]). Studenterna tycker generellt att kursen ligger på rätt nivå (4,6 [4,5]) och att deras förkunskaper är tillräckliga för att ta till sig kursens innehåll (4,3 [4,5]) samtidigt som kursen fördjupat deras kunskaper (4,6 [4,8]). Kursen uppfattas som välbalanserad, med en lagom blandning av föreläsningar, seminarier, exkursioner och projekt (4,7 [4,8]). De mest uppskattade momentet var exkursionerna. Den sak som uppskattades minst var kurslitteraturen (2,9 [2,5]), som antingen inte användes eller såg som onödigt ordrik. Tentan i ”open book”-format uppskattades (4,2). Upplägget i Canvas har fungerat för de flesta (4,0).

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra och att studenterna var engagerade. Kursen är väl inkörd och fungerar över lag väldigt bra. Blev en del omstuvning i schemat pga lärares resor, men det verkar inte ha påverkat hur studenterna upplevt kursen. Generellt fick vi kommentarer om att studenterna ville få information om kursmoment tidigare än de fick. En del av detta tros bero på pedagogiska aspekter, där studenterna inte ska ha informationen innan momentet, men också på att vi missat att publicera informationen i Canvas och att studenterna ibland missat den information som faktiskt legat i Canvas.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Vi har haft en del förändringar i lärarlaget, vilket har fungerat väl.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Trots att vi gjorde ett försök att hitta en ny kursbok, eftersom den nuvarande inte uppfattas som bra, lyckades vi inte. Ett nytt försök bör göras inför nästa kurs.Ytterligare förändringar i lärarpersonalen är på gång, vilket bör hanteras på ett tidigt stadium. Staffan Nilsson har slutat och det finns en risk att ytterligare personer kommer att sluta under det kommande året. Vara tydligare med att Canvas är där informationen kommer att finnas, men också att dela upp informationen mer och sätta tydligare rubriker för att underlätta för studenterna.

 

Höstterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammantaget var studenterna nöjda med kursen (betyg 4,5). Höga betyg också för lärare (4,6), och bra balans mellan undervisningsformer (4,5). Studenterna ansåg att kursen i hög grad fördjupat deras ämneskunskaper (4,7) och håller i hög grad med om påståendet att nivån på kursen varit lagom (4,6). Glädjande är att betyget för kommunikationen under kursen har ökat från förra årets 3,7 till årets 4,4, även om någon kommenterade att det vore bra om all info kom ut ännu tidigare. Vi ska fortsätta att göra vårt bästa! Vissa moment (t ex projektarbetet) kan dock inte planeras helt förrän ganska nära inpå att momentet startar. Bokning av hyrbilar, utrustning och annan logistik beror ju nämligen på vilka projekt som studenterna väljer att göra. Kursboken får betyget 3,4, vilket är ungefär som de senaste åren. Det är dock hög spridning i svaren, och vi tror att detta också beror på att olika studenter använder boken olika mycket och på olika sätt. Vissa studenter uppskattade den och använde den mycket, andra valde istället att fokusera på föreläsningar och seminarier. Båda strategierna verkar ha fungerat för resultaten på tentamen var generellt bra.

Examinationen fick också ett relativt högt betyg (4,4) vilket är i linje med (de flesta) tidigare år, och en ökning från förra årets låga betyg (3,4). Vi har inrättat ett seminarium för att öva på att skriva en ”open book-tenta” och det bidrar nog till att studenterna gillar denna ”nya” form av examination.

Slutligen så tyckte den absoluta majoriteten att arbetsbelastningen på kursen varit ”medelhög” (17 st), medan fyra studenter menade att arbetsbelastningen varit låg, och en att den varit hög. Vi tycker att detta resultat tyder på att vi har hittat ganska rätt i schemat!

Lärarlagets kommentarer

Mycket trevliga, engagerade och duktiga studenter. Diskussionerna på seminarierna var livliga och relevanta, tentamensresultatet fullgott, och studenterna var visade engagemang i fältexperiment och egna projekt. Kursens betyg reflekterar både att studenterna är nöjda och att lärarna var nöjda med studenternas insatser och engagemang. Överlag så var alla lärare mycket nöjda med kursen, och vi är glada att hela 22 studenter svarade på kursvärderingen.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Även förra årets kursvärdering var mycket positiv. Alltså gjorde vi inte några stora förändringar till detta års kurs. Vi har fortsatt att utveckla kursen genom att lägga till ytterligare statistikövningar, vilket verkar ha slagit väl ut. Någon student skriver dock i fritextsvaren att de fortfarande tycker att statistiken är för svår och att vi går för fort fram. Vi ska tänka på om det går att ytterligare utveckla dessa moment.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska vi försöka se till att ytterligare utveckla informationen om projektarbetet. Problemet är dock delvis att ekologiska fältstudier är oförutsägbara i sig själva, vilket gör att vissa studenter, som kanske behöver träning i att hantera den typen av osäkerhet, upplever det som brist på information när planer behöver ändras pga nya förutsättningar. Vi kan definitivt arbeta med att förbereda studenterna bättre på den typen av osäkerhet. Diskussion pågår också om hur vi kan ge studenterna en mer jämn belastning, inte minst under perioden med fältövningar och tentamensinläsning.

 

Vårterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Studenterna är nöjda med kursen (4,2 i betyg). Alla tycker att nivån på kursen varit bra (4,5), att deras förkunskaper varit tillräckliga (4,8) och att kursen fördjupat deras kunskaper (4,7). De har gillat balansen mellan olika moment på kursen (4,7) och har fått den hjälp de behöver (4,2). Boken har varit måttligt uppskattad (2.6 i betyg). Studenterna uppfattar arbetsbelastningen som måttlig och jämt fördelad över kursen. Upplägget i Canvas har fungerat väl (4,3).

Lärarlagets kommentarer

Studenterna är positiva till kursen och det finns liten anledning att ändra något grundläggande i upplägget utifrån kommentarerna.

Några av studenterna upplevde att det kunde vara svårt att få tag på lärare och att det var problematiskt med sena schemaändringar. Schemaändringarna berodde på sjuka lärare och alternativet hade varit att ställa in föreläsningarna vilket vi ansåg vara en sämre lösning. När det gäller kommunikationen finns antagligen en missmach mellan studenternas förväntningar och lärarnas arbetssituation. Studenterna förväntar sig omedelbart svar tex i situationer när lärarna inte är schemalagda utan förväntas svara på frågor vid behov. Detta gör dock att lärarna inte alltid kan svara omedelbart.

Liksom tidigare år upplevs inte kurslitteraturen som särskilt givande.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Inge stora förändringar har skett annat än utbyte av en del lärare på kursen. Att döma av kommentarerna har detta fungerat väl.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Byt bok, om ett bättre alternativ kan hittas.

Klargöra för studenterna hur lärarnas arbetssituation ser ut och vad de kan förvänta sig när det gäller svarstider. Alternativt, om budget tillåter, schemalägga lärare hela tiden på alla moment där de förväntas svara på frågor tex vid skrivande av rapporter. Bör också komma överens om en gemensam kommunikationskanal (i.e. mail eller Canvas Inbox) så att alla studenter gör på samma sätt och lärarna vet var de kan förvänta sig att studenterna kontaktar dem.

 

Höstterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 13

Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget var studenterna nöjda med kursen (betyg 4,2). Höga betyg också för lärare (4,3), och bra balans mellan undervisningsformer (4,1). Studenterna ansåg att kursen i hög grad fördjupat deras ämneskunskaper (4,5) och håller i hög grad med om påståendet att nivån på kursen varit lagom (4,5). Lite lägre betyg för kommunikation (3,7) och för kursboken (3,6). Kritiken rörande kommunikation gällde återigen framförallt projektarbetet, där ett par studenter inte var nöjda med nivån på information. Vi försöker att återigen ta till oss av kritiken och kommer att försöka tydliggöra vad som förväntas av studenterna ännu mer nästa år. Delar av kritiken är dock svårlöst eftersom just detta moment inte kan planeras helt förrän ganska nära inpå projektstarten. Bokning av hyrbilar, utrustning och annan logistik beror ju nämligen på vilka projekt studenterna väljer att göra. Kursboken fick mixade omdömen. Vissa studenter uppskattade den och använde den mycket, andra valde istället att fokusera på föreläsningar och seminarier. Båda strategierna verkar ha fungerat för resultaten på tentamen var generellt bra.

Examinationen fick relativt lågt betyg (3,4), vilket var förvånande för oss lärare med tanke på att ingen som skrev tentan blev underkänd plus att vi inrättat ett seminarium för att öva på denna ”nya” form av examination. Studenterna upplevde att frågorna var väldigt olika de frågor de övat på, men med tanke på att det är en examination där alla anteckningar och material får finnas med som hjälpmedel så krävs detta. Men lärarlaget ska se över om frågorna kan uppdateras/förbättras till nästa år.  Kopplat till examinationen sår framkom kritik också från ett par studenter om att det var oklart hur det gick att höja sitt betyg från tentan (från G till VG) och vad som krävdes av ett projektarbete för att det skulle bli ett VG. Detta är en relevant kritik och vi bör se över och formalisera våra bedömningsgrunder ytterligare av projektarbetena om vi väljer att fortsätta att ge studenterna den möjligheten. I så fall ska dessa kriterier göras ännu tydligare för studenterna.

Slutligen så tyckte några studenter att arbetsbelastningen var för hög i anslutning till tentainläsning och fältövningar. En idé vore att byta plats på dessa moment. Problemet med det är att kursen går under hösten och att ekologiska experiment försvåras av varje vecka som går under kursen.

Lärarlagets kommentarer

Mycket trevliga, engagerade och duktiga studenter. Diskussionerna på seminarierna var livliga och relevanta, tentamensresultatet fullgott, och studenterna var visade engagemang i fältexperiment och egna projekt. Kursens betyg reflekterar både att studenterna är nöjda och att lärarna var nöjda med studenternas insatser och engagemang. Överlag så var alla lärare mycket nöjda med kursen. Vi genomförde också muntlig kursdiskussion i slutet av kursen med studenterna som i det sammanhanget var mycket nöjda. Endast 13 av 21 som fullgjort kursen svarade på utvärderingen, vilket gör att ett par studenter som var missnöjda med att inte ha lyft sina betyg till VG fick stort genomslag på medelvärdet. Vi tar dock till oss av kritiken och ska försöka bli ännu tydligare framgent.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Även förra årets kursvärdering var mycket positiv. Alltså gjorde vi inte några stora förändringar till detta års kurs. Vi förändrade kursen genom att lägga till ett statistikmoment för de som saknade statistisk bakgrund helt. Detta verkar ha slagit väl ut, eftersom studenterna uttryckte att de var tacksamma för detta moment under den muntliga utvärderingen och eftersom ingen kritik mot statistikmomentet fördes fram i den anonyma, skriftliga utvärderingen.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska vi försöka se till att ytterligare utveckla informationen om projektarbetet. Problemet här är delvis att ekologiska fältstudier är oförutsägbara i sig själva, vilket gör att vissa studenter, som kanske behöver träning i att hantera den typen av osäkerhet, upplever det som brist på information när planer behöver ändras pga nya förutsättningar. Vi kan definitivt arbeta med att förbereda studenterna bättre på den typen av osäkerhet. Diskussion pågår också om hur vi kan ge studenterna en mer jämn belastning, inte minst under perioden med fältövningar och tentamensinläsning.

 

Vårterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 32

Kort sammanfattning av resultatet: Sammantaget var studenterna nöjda med kursen (betyg 3,9). Studenterna tycker generellt att kursen ligger på rätt nivå (4,1) och att deras förkunskaper är tillräckliga för att ta till sig kursens innehåll (4,8) samtidigt som kursen fördjupat deras kunskaper (4,6). Kursen uppfattas som välbalanserad, med en lagom blandning av föreläsningar, seminarier, exkursioner och projekt (4,4). De mest uppskattade momentet var exkursionerna. Den sak som uppskattades minst var kurslitteraturen (3,0), som antingen inte användes eller såg som onödigt ordrik.

Kursens omställning till delvis online var uppskattad (4,1). Grupparbetena online fungerade bra (4,0) och upplägget i Canvas har fungerat för de flesta (3,5).

Lärarlagets kommentarer

Denna kurs hölls till viss del online med anledning av Coronavirusets påverkan på samhället. Liksom vid andra kurstillfällen online så har studenterna ofta suttit med kamerorna avstängda, både under föreläsningar och gruppövningar. Detta har gjort det svårare att tolka vad studenterna uppfattat och jag tror även att det påverkat studenternas gruppkänsla/kurstillhörighet negativt. Vi bör vara tydligare med att iaf gruppövningarna förbättras när man ser varandra.

Lärarlaget tyckte i övrigt att kursen gick bra och att studenterna var engagerade. Kursen är väl inkörd och fungerar över lag väldigt bra.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen har vi ändrat mycket med anledning av Corona men det generella upplägget har uppfattats som under omständigheterna positivt av studenterna.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska förhoppningsvis vi kunna återgå till normal, campusbaserad, undervisning.

Det har framkommit en del förslag på förbättringar av upplägget på Canvasytan, vilket kommer att tas i beaktande inför nästa kurstillfälle.

Vårterminen 2023 

Sammanfattning av kursvärderingen 

Kursen har fått mycket bra kritik av studenterna. Av de 16 som svarat fick vi endast 4:or och 5:or, vilket vi tolkar som att upplägget är bra och att studenterna är nöjda. Viss kritik har framförts att kraven för godkänt var högre på Floristikdelen (80 %) än på Faunistikdelen, liksom att bättre information borde ha getts tidigare inför exkursionerna, inklusive exkursionsveckan i Degeberga.   

Lärarlagets kommentarer

Vi tar med glädje och tillfredsställelse emot de positiva orden om kursen, och ska försöka tänka på att vässa kursen ytterligare genom att ge tydlig information och i god tid inför samtliga exkursioner. 

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Denna gång uppmuntrade vi till användande av appen iNaturalist på Faunistikdelen, och vi uppfattar att detta var mycket lyckat, i synnerhet att vi skapade ett separat projekt för kursen där studenterna kunde lägga in foton på sina observationer. Vi fortsätter med detta koncept som sammanlänkar på så sätt klassisk faunistik med modern ”Citizen Science”. 

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi ska försöka vara extra tydliga och i god tid ge all relevant information som behövs inför exkursionerna, eftersom några studenter efterlyste detta. 

Vi vill dock påpeka att vi varit väldigt tydliga med vad som krävs på exkursionerna i form av kläder, matsäck, hemkomst etc., men det är också studenternas ansvar att notera denna information när den framförs och vara närvarande och lyssna, samt ställa frågor om något är oklart. Vårterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag får kursen mycket högt betyg (4.5) och vissa delar som kvällsexkursionen med amfibier maxbetyg (5.0). Det är väldigt få kritiska kommentarer eller förslag till förbättringar, utom möjligen att tempot bitvis varit lite intensivt och att kursen gärna hade fått vara lite längre (!). Studenterna har uppskattat de flesta momenten och lärarna har fått goda vitsord för sin pedagogik och hjälpsamhet.

Lärarlagets kommentarer

Vi tar till oss de positiva kommentarerna med glädje och ser fram emot att hålla kursen på fortsatt hög nivå, och gärna lyfta den ytterligare.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Vi har inte gjort några grundläggande förändringar sedan pandemin, då vi dock på Faunistikdelen separerade utantilldelen på tentan från nycklingsdelen och införde en digital tenta. Detta har fungerat bra och det kommer vi att fortsätta med.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Inför denna kurs hade kursledaren stora ambitioner att försöka etablera appen ”iNaturalist” som ett nytt verktyg för studenterna och starta ett Faunistikprojekt där studenterna kunde lägga upp sina observationer under kursen. Tyvärr fungerade detta inte av någon anledning, men jag gör ett nytt försök nästa år och hoppas att problemet löser sig.

 

Vårterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag verkar studenterna mycket nöjda med kursen och ger betyg mellan 4 och 5 för de flesta moment. I synnerhet exkursionerna var mycket uppskattade, liksom engagerade och kunniga lärare.

Viss kritik framkom mot att informationen om de praktiska detaljerna och resmålen under faunistikexkursionerna kom ut lite sent och var lite otydlig, vilket vi ska försöka förbättra nästa år.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget drar slutsatsen att upplägget på kursen fungerar bra och inga radikala förändringar behöver göras, utan grundkonceptet fungerar utmärkt.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Vi har numera övergått till att göra utantilldelen i form av ett databaserat ”quizz” snarare än fysiska djurexemplar, vilket tycks fungera bra. Vi planerar att fortsätta med detta även i vår.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi funderar på att introducera appen iNaturalist som ett redskap för inlärning för studenterna inför nästa kurs. T. ex. kan vi göra ett projekt som heter ”Faunistik & Floristik” där studenterna får möjlighet att bidra med foton tagna i fält m. h. a. mobilkamera, som läggs upp och där de får hjälp med artbestämningen och även bidrar till faunistisk kunskapsuppbyggnad i form av observationer som går direkt in till ”Global Biodiversity Information Facility” (GBIF) och därmed ökar kunskaperna om arters utbredning och förekomst.

Sommar 2023

Comments

Overall, the students were satisfied with the course (mean score = 4.9) and the specific aspects covered in the evaluation form (mean score = 4.4-5.0). According to the hand-written comments, the students especially liked the field-based teaching methods, the five excursion days spent in Österlen and the strong focus on learning and identifying species in their natural habitats.

The most frequent negative comment (found in ca 10 evaluations) concerned the large size of the student group this year (about twice the number of students attending a “normal” year) relative to the number of teachers available (usually only one). More students than expected took the course this year and it was difficult to engage extra teachers at such short notice (except for an assistant during some field days in the first weeks), resulting in a student group far too large for efficient teaching (and learning). 

A few students felt that more time could have been spent on species identification with determination keys (4 students) or that the work load could have more evenly distributed (less in the first weeks, more in the last weeks, 2 students).

II. Comments from the teacher team

We agree with the comments about the large student group, not only because of the limited time and attention that could be given to each student but also because of all the stress that resulted from the need to quickly book extra cars and rooms for the excursions.

III. Evaluation of changes made since the previous course (given in 2021)

All the previous covid restrictions had been removed so we could basically return to normal procedures, including the field week in Österlen. Thus, the excursions were more successful (covering more species and habitats) than in 2021 when all field trips were to nearby sites around Lund.

IV. Suggested changes for the next course

In view of the comments above, we need to think about a way to handle unexpected increases in the number of students. Few other floristics teachers are available at this time of the year (June-July) and there is no gurantee that we will find extra cars and rooms to book in another year.

 

Sommar 2021

Sammanfattning av kursutvärderingen

Alla 12 studenter svarade på vår traditionella kursutvärdering som delades ut i samband med tentan och som ligger till grund för nedanstående sammanställning. De hade också möjlighet att använda en nätbaserad kursutvärdering: utvärderingen från de fem studenter som även svarade på denna har lagts till som komplement i relevanta delar.På en femgradig skala har alla studenter gett antingen högsta betyg: ”Kursen var mycket bra 
och jag kan rekommendera den till andra studenter” (11 studenter) eller näst högsta betyg: 
”Kursen var bra och kan rekommenderas till andra studenter” (1).  

Enligt de fem nätbaserade utvärderingarna var studenterna nöjda med kursen som helhet 
(medelvärde 5) men också med enskildheter som covid 19-anpassningen (medelvärde 5), 
kommunikationen och återkopplingen från lärarna (medelvärde 5), kursnivån (medelvärde 5), 
nivån på förkunskaperna (medelvärde 4.8), balansen mellan olika undervisningsformer 
(medelvärde 4.8), examinationsformen (medelvärde 4.8) och kurslitteraturen (medelvärde 4.4). 
Studenterna tyckte att de fått fördjupade ämneskunskaper (medelvärde 4.8) och flertalet 
bedömde att de lagt 30-50 arbetstimmar på studierna. Arbetsbelastningen ansågs vara medelhög 
(4 studenter) eller hög (1 student), och jämt fördelad över kursperioden (5 studenter). 

På frågan om vad man hade för förväntningar inför kursen angav 14 studenter att lära sig känna 
igen arter (10) och deras biotoper (3), samt att bli bättre på att identifiera arter med hjälp av 
bestämningsnyckel (3). På frågan om vad man tyckte var det viktigaste man lärt sig under 
kursen angav 10 studenter den ökade artkunskapen, tre att man blivit bättre på att nyckla och 
tre att man fått fördjupade kunskaper om biotoper. Studenterna var speciellt nöjda med lärarinsatserna (12 studenter) och exkursionerna (12), men lyfte också fram nycklingarna (2), 
inventeringsmomentet (2) och kulturväxtdelen (2) i sina kommentarer. 

De enda återkommande synpunkterna under rubrikerna ”Mindre bra var…” och ”Till nästa 
kursomgång vill jag föreslå…” var väderrelaterade. Den tryckande värmen under delar av 
kursen upplevdes som besvärande av tre studenter och lika många tyckte att nycklings-
övningarna blev lite korta i slutet av kursen (värmen gjorde att flera inplanerade arter hade 
hunnit blomma över den sista veckan). Exkursionen till Kiviks sandmarker regnade tyvärr bort, 
vilket också kommenterades (3 studenter). Två studenter föreslog att man i framtiden skulle 
förkorta exkursionerna under varma övningar. Ett förslag som nämndes i både den traditionella 
och nätbaserades utvärderingen var att man skulle nyckla gräs och halvgräs i början av kursen 
(innan de gått i frukt) och ha en utantilldugga på dessa grupper halvvägs in på kursen. 

Lärarlagets utvärdering av kursen och förändringar sedan förra kursen

Kursens uppläggning påverkades starkt av covid 19-läget. Vi var tvungna att ställa in 
förläggningen i Kivik och ersätta denna med ett antal längre bussturer från Lund där vi använde 
extra stor buss med gles sittning. Denna lösning fungerade bra, frånsett att en av 
bussexkursionerna inte blev så lyckad pga heldagsregn och svårigheten att boka om bussen 
med kort varsel. Några av förläggningsdagarna ersattes genom att förlänga inventerings-
övningen en dag och låta kulturväxtmomentet löpa över tre i stället för två dagar. Dessa 
förändringar gav inga negativa kommentarer i kursutvärderingarna men gjorde att listan på 
”utantillarter” blev kortare än planerat som en följd av att några viktiga Österlenlokaler inte 
kunde besökas. 

Som tidigare tog Mikael Hedrén hand om flertalet exkursioner under den inledande delen 
medan undertecknad ansvarade för exkursionerna under den andra kurshalvan. Lärarbytet ledde 
inte till någon specifik kritik i kursutvärderingen.  

I år utfördes inventeringsövningen i den anlagda gräsmarken runt Max IV som etablerats med 
hö från ängarna i naturreservatet Kungsmarken. Övningen gick ut på att göra en jämförande 
vegetationsanalys av delområden som fått hö under olika år, med fokus på arter som etablerats 
från frön som följt med höet från naturreservatet. Inventeringen kunde göras i smågrupper (för 
ökad distans) och gav bra repetition av arter, och träning i att bedöma täckningsgrad i provytor. 
Inventeringen ska upprepas kommande år så studenterna kan se hur diversiteten förändras över 
tid. 

Förslag till förändringar inför nästa kursomgång

(1) Återgå till normala undervisningformer (med förläggning på Österlen och de mer flexibla 
minibussarna) när alla covid 19-restriktioner är borttagna, (2) planera fältmomenten så att fler 
gräs, halvgräs och andra tidigblommande växter klaras av under kursens första halva, och (3) 
fundera på att ha en tidig dugga med fokus på gräs och halvgräs (alternativt ”tidiga arter” i 
allmänhet). 

 

Vårterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammantaget var studenterna nöjda till mycket nöjda med kursen (betyg 4,4 ± 0,9; medelvärde och standardavvikelse). Studenterna uppskattade speciellt lärarlagets kompetens och attityd (betyg 4,8 ± 0,4), exkursionerna i Skåne (betyg 4,8 ± 0,4) samt fältveckan till Gotland (betyg 4,6 ± 0,9). Studenterna upplevde också att kommunikation och informationen varit bra (betyg 4,6 ± 0,9) och att de sammantaget lärt sig mer om ämnet faunistik i vid bemärkelse (betyg 4,8 ± 0,4) och hur de kan förvalta den kunskapen i sitt framtida arbete som biolog (betyg 4,8 ± 1,3).  

Studenterna önskade extradagar inomhus för att arbete med artbestämning i lupp tidigare under kursen, en något jämnare fördelning mellan arbetet med ryggradsdjur och arbetet med de ryggradslösa dito. Likaså framkom enskilda önskemål om en ökad tydlighet kring struktur och förväntningar i förhållande till det avslutande projektet under fältveckan.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra och att det under hela kursperioden var god stämning inom både studentgrupp och lärarlag. Detta avspeglades i ett mycket gott kursresultat där 80% av studenterna nådde VG och är helt i paritet med den muntliga, reciproka, kursvärderingen som genomfördes enskilt mellan studenter och examinerande lärare i samband med avslutande betygssamtal. Här bör poängteras att två studenter hade låg närvaro kursen igenom, avseende såväl hela exkursionsdagar som delar av dagar vikta åt eget arbete. Samma studenter hade tämligen stora eller stora besvär att tillgodogöra sig kursmaterialet. Både lärare och kursassistenter förde fortlöpande dialog om saken med berörda studenter men resultaten på samtliga examinationsmoment visade att dessa åtgärder inte hade önskad effekt.

Kommunikationen mellan lärare och studenter var i många avseenden bra och uppsluppen och lärarlaget uppfattade att nära nog alla kände sig inkluderade i gruppen. Jämfört med tidigare kursomgångar var studenterna dock mindre kommunikativa. Det manifesterade i lägre deltagande på de formativa kursvärderingarna (tre; i slutet av första veckan samt inför varje tentamenstillfälle; 40 till 60% deltagande; jämfört med 75% tidigare kurs) och ett svalare intresse för att kommunicera svåra moment vid klassrums- och fältundervisningen. Med en bättre dialog mellan studenter och lärare i dessa avseenden hade delar av kritiken som senare framkom i den summativa värderingen sannolikt kunnat undvikas vilket är önskvärt för att kunna erbjuda ett så utvecklande lärandeklimat som möjligt. Lärarlaget kommer därför att diskutera åtgärder för att öka studenternas intresse att under innevarande kurs påverka sin lärandemiljö.

Den avslutande fältveckan handleddes i år endast av två lärare (normalt minst tre) eftersom samtliga kursassistenter var dubbelbokade under aktuell period. De ansvariga lärarna var överens om att detta fungerade mycket bra. Studenterna visade, med något undantag, stor arbetsglädje, envishet och ansvarstagande, varför samtliga utvecklades enormt under arbetet med det individuella projektet. Den avslutande exkursionen kan sannolikt även i fortsättningen avklaras med minskad bemanning. Det är dock viktigt att poängtera att minskad lärartäthet/fler handledda projekt per lärare (här: fyra per person) ställer högre krav på studenternas autonomi och minskar utrymmet för riktade insatser mot studenter som behöver mer stöd. Kursansvarig lärare skall utvärdera bemanningsfrågan inför nästa kurs. Ur kursekonomiskt perspektiv kan det i detta avseende vara nödvändigt att diskutera vissa övergripande förändringar.

När kursvärderingen och lärarlagets uppfattning om utförandet vägts samman får betyget för årets kurs anses vara i paritet med de flesta tidigare kursomgångar, men lägre än toppåret 2021. Detta bör dock ses i ljuset av låg svarsfrekvens på den summa kursvärderingen (50%) och, i många avseenden, bimodalfördelning av studenternas betyg på enskilda moment. Icke desto mindre framkommer vissa punkter där det är tydligt att kursen kan utvecklas vidare. Vi redogör för dessa under relevant rubrik, nedan.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra kursen har förändringar gjorts på sex huvudområden för att adressera pedagogiska problem som identifieras i samband med 2021 års kursanalys. Förändringar avser:

 1. Kursens Canvas-sida har fortsatt att utvecklas från att den inför förra kursen migrerades från Live@Lund. Detta inbegriper dels rent strukturella förbättringar, dels utökat innehåll. Detta innefattar bland annat nya digitala resurser i form av en instruktionsvideo om ergonomi och mikroskoperingen som kursansvarig spelat in tillsammans med AHUs videostudio, samt moduler för ökad transparens kring kursutveckling (tidigare kursvärderingar och kursanalyser är tillgängliga på Canvas) och examination. Andra digitala läranderesurser har också tillkommit, enligt nedan.
 2. Tydlighet i kommunikation: i den förra kursen framkom i den summativa kursvärderingen att studenterna önskade mer klarhet på två områden – hur examinationen fungerar och hur projektveckan på Gotland fungerar. För att möta önskemålet om tydlighet avseende kursens examination har en ny Canvas-modul tillkommit där de examinerande momenten beskrivs ingående i text och den helt objektiva sammanvägningen av enskilda resultat tydliggörs. Denna modul presenterades också på kursintroduktionen. För att öka tydligheten kring projektveckan på Gotland utvecklas den därför avsedda Canvas-modulen ytterligare och information kommunicerades redan vid kursintroduktionen (tidigare endast innan avfärd). Det ökade sannolikt tydligheten, men det är uppenbart att mer arbete kan göras på den fronten, särskild avseende lärarlagets förväntningar.
 3. Förbättrat balansen mellan arbete med ryggradslösa djur och ryggradsdjur. Det har skett genom att reducera kravlistan omfattande ryggradsdjur med omkring 15% för att nå bättre samstämmighet med för årstiden representativa djur, samt att schemalägga två dedikerade fågelskådningsmoment under de första två kursveckorna (fåglarna utgör huvuddelen av ryggradsdjuren som skall kännas igen utantill och tenteras kursvecka 2). I kursvärderingen framkom att vissa studenter anser att kravlistorna är för omfattande, men kritiken är inte helt välgrundad eftersom 90% av kohorten fick VG på den berörda tentamen. BIOF10 har också en viktig roll att spela här eftersom den svenska vertebratfaunan endast behandlas summariskt på grundkursen i faunistik. Det är i nuläget svårt att se hur ytterligare inskränkningar i kravlistan skall göras. Kravlistan omfattande de ryggradslösa djuren har uppdaterats årligen sedan kursens start (som BIOF04).
 4. Balansen mellan fältexkursioner och eget arbete med mikroskopet har förändrats avseende mer tid inomhus. De konkreta förändringarna har bestått i att förkorta enskilda exkursioner för att skapa luft på eftermiddagarna samt genom att stryka en exkursion helt och hållet. Det är tydligt att det finns utrymme för ytterligare förbättringar här, särskilt avseende schemaläggningen under första kursveckan. Likaså bör lärarlaget se över kommunikationen kring vikten av att studenterna utnyttjar den schemalagda tiden efter exkursionerna på ett mer effektivt sätt.
 5. Tack vare extra GU-tilldelning har kursen kunnat rekrytera en skicklig student som bistått med insamling och preparering av insekter inför kursen. Sammanlagt insamlades fler än 500 djur med stor diversitet, vilket kommer att ha en oerhörd betydelse för kursens undervisnings- och tentamensmaterial under lång tid. Ytterligare donationer har erhållits från Entomologiska museet.
 6. Tack vare extra GU-tilldelning har vi med hjälp av ytterligare en skicklig student kunnat utveckla övningsquizzar för samtliga utantilldjur (såväl ryggradsdjur som ryggradslösa dito) på Canvas. Under förra kursen var motsvarande quizzar lokaliserade på en extern server som kursledningen inte administrerar och materialet var i de flesta avseende inaktuellt. Att integrera de nya kravlistorna i aktuell lärandeplattform var därför ett prioriterat pedagogiskt grepp. Arbetet avslutades tyvärr lite för tätt inpå kursstart varför det fanns vissa brister i funktionalitet och korrekturläsning, vilket framkom i de formativa och summativa kursvärderingar. Detta bör inte ses som en reflektion av det pedagogiska värdet på lång sikt men nödvändigheten av korrekturläsning samt funktionalitetsprövning kvarstår. I dessa avseende skall det poängteras att quizzarna bör betraktas som kompletterande undervisningsmaterial. Huvuddelen av arbetet med att bygga upp en bred bas avseende studenternas utantillkunskap avklaras nu och framåt i huvudsak under fältundervisningen.
 7. Inför årets kurs rekryterades ytterligare en kursassistent som snabbt växte in i sin roll i lärarlaget till kollegors och studenters stora glädje. Tack vare detta är bemanningsläget inför kommande kursomgångar gott.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Lärarlaget föreslår att översyn görs inom följande områden inför nästa kurs:

 1. Vid kursstarten ge ännu tydligare information om fältresan till Gotland och lärarlagets förväntningar på studenternas prestationer samt informera om var informationen finns tillgänglig (Canvas). Detta kommer i tillägg till den sedan tidigare dedikerade eftermiddagen med projektinformation närmare avresan. Vidare föreslår vi att detta moment samt valet av det individuella projektet flyttas framåt en vecka, så att studenterna har längre tid på sig (två veckor istället för en) att fundera över sitt projekt, bekanta sig med relevant litteratur, och färdigställa en genomtänkt projektplan tillsammans med aktuell handledare.
 2. Tydligare kommunicera vikten av att utnyttja de pedagogiska resurserna samt tillgodogöra sig information som finns tillgängliga på lärandeplattformen Canvas.
 3. Undersöka möjligheterna att skapa mer luft i schemat tidigare i kursen, för att tillgodose det återkommande önskemålet om mer tid för bearbetning av material inomhus. Denna åtgärd bör ske tillsammans med tydligare kommunikation kring vikten av att utnyttja all schemalagd tid, såsom eftermiddagar efter halvdagsexkursioner. I första hand kommer luft att skapas genom att göra kortare exkursioner. I nuläget ser vi inte vare sig möjlighet eller behov att helt stryka exkursionsmål, särskilt som studenterna uppskattade dessa moment storligen (4,8 ± 0,4; enligt ovan).
 4. Finna metoder för att tydliggöra vikten av att studenterna utnyttjar formativa värderingar för att påverka sin lärandemiljö, och etablera strukturer som gör studenterna tryggare i sitt framförande av konstruktiv kritik under innevarande kurs.
 5. Inventera, komplettera och bättre utnyttja kursens samlingar av torrpreparerade utantilldjur. I tillägg till övningsquizzarna på Canvas förfogar kursen sedan starten över en samling torrpreparat omfattande när nog samtliga ryggradslösa djur som upptas på kravlistorna. Studenterna använder i minskande utsträckning detta material för att repetera, sannolikt som en konsekvens av ökad användning av digitala resurser. På pedagogiska grunder är detta inte önskvärt, eftersom torrpreparatstudier i högre grad premierar konstruktiv länkning mellan fältundervisningen och repetition inför tentamen. För att främja detta måste materialet gås igenom grundligt, aktualiseras och trasiga djur måste i förekommande fall bytas ut. Denna åtgärd bör avklaras innan nästa kurs, varefter vikten av preparatstudier tydligare bör kommuniceras vid kursstart samt inför tentamina. Vidare kommer lärarlaget att diskutera förutsättningarna för att schemalägga lärarledda genomgångar av utantilldjur med utgångspunkt i det torrpreparerade materialet som ett led i inläsningen inför avslutande tentamen.
 6. Korrekturläsa och i förekommande fall korrigera övningsquizzarna på Canvas så att dessa fungerar felfritt i alla avseenden innan nästa kurs. Detta är kanske särskilt viktigt avseende instuderingen av ryggradsdjuren, som för närvarande endast delvis är representerade med taxidermiska preparat.

 

Vårterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammantaget var studenterna extremt nöjda med kursen (betyg 5,0 ± 0,0). Studenterna uppskattade speciellt lärarlagets kompetens och attityd (betyg 4,9 ± 0,3), exkursionerna i Skåne (betyg 5,0 ± 0,0) samt fältveckan till Gotland (betyg 5,0 ± 0,0). Studenterna upplevde också att kommunikation och informationen varit bra (betyg 4,8 ± 0,4) och att de sammantaget lärt sig mer om ämnet faunistik i vid bemärkelse (betyg 5,0 ± 0,0).

Studenterna önskade extradagar inomhus för att arbete med artbestämning i lupp tidigare under kursen, en något jämnare fördelning mellan arbetet med ryggradsdjur och arbetet med de ryggradslösa dito. Likaså framkom önskemål om en ökad tydlighet kring struktur och förväntningar i förhållande till det enskilda projektet under fältveckan, liksom ökad tydlighet kring betygsättning.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra och att det under hela kursperioden var en osedvanligt god stämning inom såväl studentgruppen som lärarlaget, liksom de båda emellan. Det är ett gott betyg, i synnerhet taket i beaktande att 3 av 5 lärare aldrig tidigare varit med på kursen och därför inte hade tidigare erfarenhet av de för BIOF04 litet speciella undervisningsformatet. Sammantaget är resultatet på kursen ett av de bästa i dess historia, vilket får antas vara resultatet av en motiverad, intresserad och inkluderande studentgrupp i kombination med ett välfungerande lärarlag.

Det är värt att notera att ungefär hälften av studenterna tidigare under sommaren hade läst fördjupningskursen i floristik. Det förberedde dem på ett utmärkt sätt för att använda bestämningsnycklar men gjorde också att det fanns en sedan tidigare etablerad ”kärngrupp” i vilken nya studenter lätt kunde assimileras. Under normala, dvs. icke-pandemiska, omständigheter ges fördjupningskurserna i floristik och faunistik under alternerande somrar. Det kan vara en god idé att diskutera om det finns pedagogiska poänger med att kurserna ges rygg mot rygg.

Sedan flera år har BIOF04 utnyttjat webbaserade resurser för att underlätta studenterna inlärning av kursens omfattande utantillmaterial. Dessa åtgärder uppstod innan virtuella lärandeplattformar var sömlöst integrerade i undervisningen vid GU, och ligger därför ännu på en extern server som kursansvarig och övriga lärare inte har tillgång till. Det är inte bra av flera anledningar. Rent praktiskt innebar detta i år att studenternas virtuella lärandemiljö försämrades såtillvida att quizzarna var inaktuella och, framförallt, innehöll många döda länkar. Utantillmaterialet bör därför integreras i Canvas inför nästa kurs, men det är tveksamt om arbetet som krävs för detta ryms inom kursbudgeten.

Fältfaunistik 7,5 hp förfogar över någotsånär adekvata insektssamlingar, men dessa slits fort. Under kursens gång upplevde lärarlaget att det förelåg vissa brister på bra undervisningsmaterial. Likaså lider kursmaterial brist på en tillräckligt divers samling med djur lämpliga för examination. Denna ”hemliga samling” underhålls nu genom volontärt arbete av lärarna (AN, FÖ) jämte donationer från deras privata samlingar. Det är inte en långsiktigt hållbar lösning, varför det är idé att diskutera om medel kan beredas till en eller några punktinsatser i förhållande till att förbättra kurssamlingarna omfattning och diversitet.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gavs har vi:

1. Ersatt en exkursionsdag alldeles i början med en introduktion i närheten av institutionen, tagit bort en ytterligare exkursion samt minskat tiden i fält under exkursionsdagarna. Syftet har varit att bygga upp en faunistisk grund långsammare för att inte överbelasta studenterna med information. Trots detta framkom att vissa studenter önskar ännu mer tid inomhus i början av kursen men inte fullt lika mycket tid inne inför den avslutande tentamen. Studenternas åsikter kring fördelning av inne- respektive utedagar varierar mellan kohorterna. Lärarlagets bedömning är förbättrad kommunikation mellan lärare och elever med avseende på tidsutnyttjande kan förbättra studenternas tankar kring saken. Detta gäller dels studenternas egen tid, såsom att inte gå hem direkt efter en exkursion då vi är tillbaka före utsatt tid, men avser också lärarnas ansvar att tydligt kommunicera att vi ofta måste prioritera att vara utomhus när vädret tillåter.

2. Infört tre formativa kursutvärderingar (minute paper efter första veckan, muddiest point inför varje tentamenstillfälle) för att ge studenterna möjligheten att inom rimliga gränser påverka sin lärandemiljö. Deltagandefrekvensen var god (60-75%) och studenterna tycktes uppskatta upplägget. Efter första veckan framkom t.ex. att en majoritet önskade mer tid inomhus och ett striktare förhållningssätt till schemat. Dessa önskemål kommunicerades från kursansvarig till lärarlag och studenter och en gemensam förbättringsplan gjordes. Resultatet blev att ingen allvarlig kritik i förhållande till schemaöverträdelser framkom. Vidare gav de formativa kursvärderingar som gjordes inför tentorna studenterna möjlighet att lyfta fram vad som särskilt behövde repeteras. Det avspeglades i mycket goda kursresultat (0 U, 2 G, 10 VG).

3. Infört ett femte examinerande moment (U/G) i att torrpreparera och etikettera insekter för vetenskapliga studier, museala samlingar och praktiskt naturvårdsarbete, eftersom detta inte undervisas på någon annan kurs vid LU. Även om det inte framkom explicit från den summativa kursvärderingen är lärarlagets bedömning att studenterna uppskattade uppgiften. Lärarna var också eniga i att kvaliteten på studenternas preparat var klart bättre än på tidigare kurser där uppgiften inte ingått.

4. Infört ett system för objektiv betygsättning av de fem examinerande momenten, där varje moment ger ett visst antal poäng baserat på fördefinierade bedömningskriterier och slutbetyget avgörs av det totala antalet poäng under kursen. Studenterna uppskattade detta som en rättvis och tydlig form av betygsättning, men önskade mer information om upplägget redan tidigt i kursen. 

5. Minskat inläsningsmängden till den första tentamen i artkännedom (i slutet av andra kursveckan) med 70% (samtliga ryggradslösa djur; som istället tenterades i slutet av kursens skånedel). Studenterna upplevde fortfarande att det var mycket att läsa till den första tentan, men åsikterna kring detta var långt ifrån så starka som de varit när hela utantillmaterialet tenterats vecka 2.

6. Utökat fältresan med en dag för att minska väderberoendet och för att ge studenterna en realistisk chans att utföra ett bra projekt. Längden på vistelsen upplevdes som mycket bra och med något undantag gjorde studenterna en synnerligen imponerade insats med såväl praktiskt som teoretiskt arbete inom ramarna för sina respektive projekt. En återgång till en kortare fältresa måste därför anses vara ett dåligt alternativ.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges skall följande förändringar göras:

1. Vid kursstarten informera om kursens examinerande moment och bedömningen av dessa, samt inkorporera information om bedömningsgrunder på Canvas.

2. Vid kursstarten ge tydligare information om fältresan till Gotland och lärarlagets förväntningar på studenternas prestationer samt informera om var informationen finns tillgänglig (Canvas). Detta kommer i tillägg till den sedan tidigare dedikerade eftermiddagen med projektinformation närmare avresan.

3. Förbättra balansen mellan fokus på ryggradsdjur och ryggradslösa djur. Detta skall ske genom ökad tydlighet i form av schemaläggning av exkursioner med tema ryggradsdjur, samt några strykningar i vertebratkravlistan särskilt avseende fåglar. Detta görs för att kravlistan skall spegla dels det urval av arter vi har en rimlig möjlighet att finna under kursen, och dels nivån på fågelkunskaper som kan förväntas relativt dedikerade kurser som BIOR51. Notera att detta inte innebär en generell minskning i materialets omfattning, eftersom strykningar av ryggradsdjur kompenseras med tillägg av ryggradslösa dito.

4. Undersöka möjligheterna att skapa mer luft i schemat tidigt i kursen genom en jämnare fördelning av inne- och utedagar, men också informera studenterna om varför detta inte alltid är möjligt.

5. Förbättra kursens Canvas-sida. Tidigare har kursens getts via Live@Lund, varför allt material fick skapas från början i år. Studenterna uppskattade sidans struktur och tillgänglighet, men kursansvariges bedömning är att denna kan förbättras ytterligare.

6. Om medel finns, migrera våra övningsquizzar som nu ligger på en extern server till Canvas så att de kan editeras av alla kurslärare. Under 2021 års kurs hade inga lärare tillgång till att redigera quizzarna, vilket var ett stort problem eftersom de vid det här laget är så till åren komna att de 1) innehåller många döda länkar, och 2) inte speglar de aktuella kravlistorna.

7. Om medel finns, öka, komplettera och förbättra kursens samlingar av torrpreparat. Materialet slits hårt under kurserna och måste därför regelbundet fyllas på. Det är inte alltid trivialt att hitta djur av en svårighetsgrad som motsvarar kursens kunskapskrav i tillräckliga mängder, varför tid och planering krävs för att lösa saken.

Vårterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen

Studenterna verkade nöjda och glada med kursen enligt kommunikation under kursens gång och i kursvärderingen. Omdömena om kursboken är lite olika, vissa menar att den inte behövs för kursens moment går igenom allt som behövs, andra tycker den är bra för både kursen och inför framtida projekt. Vissa tentafrågor upplevdes som väl lätta med open book, samtidigt som inte alla fick full poäng på den första frågan som alltid är samma vilket påpekas mer än en gång under kursen. Nyttan med förståelse för kursens innehåll har gått fram tydligt och påpekas i kursvärderingen. Tentavisningen dagen efter tentan fick för första gången under kursens historia kritik, studenterna hade gärna sett någon dags paus efter tentan innan de fick se vilka svar som var tänkta att ge full poäng. Som någon student påpekar ligger den där för att minnet av tentan ska vara helt färskt. Lärarlaget diskuterar placeringen av tentavisningen inför nästa gång kursen går. Studenterna har uppskattat lärmiljön och lärarnas engagemang.

Lärarlagets kommentarer

Överlag ligger kursvärderingen i linje med tidigare värderingar. Att kursen fungerade extra väl denna gång beror dels på att kursens upplägg efter några år förfinats, dels och kanske i första hand på att studenterna var extra positiva och engagerade.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Ökad tydlighet med att övningarna är ett viktigt lärandemoment och inte bara något som ska utföras snabbt gav positivt utslag. I övrigt har endast smärre förändringar skett, som tex förtydligande illustrationer på föreläsningsslides.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Placeringen av tentavisningen diskuteras i lärarlaget och beslutas innan nästa kursstart. Kaj Hulthén kommer sätta samman en tillkommande dag med föreläsning och övning kring forskningsetik, -integritet och -fusk. Denna kan komma att ersätta dagen med sannolikhetslära.

 

Vårterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Kursvärderingen från studenterna visar att de överlag var mycket nöjda med kursen. Något omdöme önskar mer feedback, medan andra påpekar lärarnas höga tillgänglighet. Tanken är att övningsuppgifterna ska diskuteras under själva övningarna, men alla kanske inte förstått det. Några studenter uppfattar att det var väl tilltagen tid till det avslutande projektarbetet, någon önskade instruktion till hur en vetenskaplig rapport skrivs, någon annan fler övningsuppgifter, ytterligare någon ville lära sig R parallellt.

Lärarlagets kommentarer

Studentgruppen var intresserad och aktiv, vilket säkerligen underlättade lärarlagets arbete med att förmedla kursens information.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Förändringar är mycket måttliga eftersom kursens upplägg fick bra omdömen förra gången. Kursen verkar fungera bra.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Det ska tydliggöras att övningarna är till för att lära sig hur test fungerar och utförs, SAMT att de innefattar förståelse hur test väljs. Det ska också tydliggöras att övningarna innefattar diskussion om studentens svar på övningsfrågor och att feedback ges under övningstillfället. Trots kommentarer om väl tilltagen projekttid lämnas detta omfång till kommande kurs, som tillsammans med information om att projektarbetena kan göras mer omfångsrika förhoppningsvis gör att tidsomfånget är anpassat till uppgiften.

 

Vårterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Kursvärderingen från studenterna visar att de överlag var mycket nöjda med kursen. Något omdöme önskar mer feedback på de inlämnade övningarna, vilket av lärarlaget tolkas som en effekt av distansundervisning. Tanken är att övningsuppgifterna ska diskuteras under själva övningarna. Några studenter uppfattar att det var väl tilltagen tid till det avslutande projektarbetet. Det efterfrågas mer fokus på hur tester väljs, inte bara hur de utförs.

Lärarlagets kommentarer

Studentgruppen var intresserad och aktiv, trots distansundervisning, vilket säkerligen underlättade lärarlagets arbete med att förmedla kursens information.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Förändringar är mycket måttliga eftersom kursens upplägg fick bra omdömen förra gången. Kursen verkar fungera bra.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Det ska tydliggöras att övningarna är till för att lära sig hur test fungerar och utförs, SAMT att de innefattar förståelse hur test väljs. Det ska också tydliggöras att övningarna innefattar diskussion om studentens svar på övningsfrågor och att feedback ges under övningstillfället. Trots kommentarer om väl tilltagen projekttid lämnas detta omfång till kommande kurs, som tillsammans med information om att projektarbetena kan göras mer omfångsrika förhoppningsvis gör att tidsomfånget är anpassat till uppgiften.

Höstterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag har studenterna varit nöjda med kursen och kursen hade ett högt sammanfattande betyg (medelvärde 4.0 av 5). Majoriteten ansåg att nivån på kursen var lagom (medelvärde 4.2 av 5) och att kursen fördjupat deras ämneskunskaper (medelvärde 4.7 av 5).

Lärarlagets kommentarer

Detta var andra året med nya kursansvariga och med ökad erfarenhet gick det lättare att genomföra kursen detta året, även om arbetsbelastningen varit hög även detta år. Vi hade en ny lärare på virusavsnittet, men annars har de andra föreläsande lärarna hållit sina moment som tidigare år. Det var flera nya assitenter på labbarna, men även dessa gick bra enligt labansvarig.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Vi flyttade den sista föreläsningen så att den hölls innan jul, vilket var mycket uppskattat av studenterna. En laboration togs bort, vilket gav lite mer flexibilitet i schemat och minskade kurskostnaden något. Föreläsningsmaterial hos de nya kursansvariga utvecklades, vilket uppskattades av studenterna. Biblioteksinformationen schemalades i samband med andra schemalagda aktiviteter, vilket ökade studenternas engagemang.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Studenterna önskar fler övningstillfällen och framförallt gruppövningar, så räkneövningarna kommer göras om så att beräkningarna görs i grupp, eventuellt kommer vi prova ett flipped-class rom för att öka tiden för gruppdiskussionerna.

Studenterna önskar att lärandemålen ska göras tydligare på vissa av föreläsningarna, vilket vi ska försöka implementera.Höstterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag har studenterna varit nöjda med kursen och kursen hade trots byte av både kursansvariga och huvudlärare samma höga poäng (4.1) som året innan bytet då kursen hölls av erfarna kursansvariga.

Lärarlagets kommentarer

Det har varit hög arbetsbelastning på de nya kursansvariga och på labansvarig. Annars har de andra lärarna hållit sina moment som tidigare år.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Strukturen på Canvassidan gjordes om helt och laborationskompendium gjordes mer lättillgängligt, vilket mottogs positivt av studenterna. Gamla huvudlärare/kursansvariga ersattes av nya, men första året ändrades inte struktur eller innehåll nämnvärt.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Studenterna önskar att alla föreläsningar läggs innan jullovet, kanske kan detta lösas om labbarna ses över igen och komprimeras. Biblioteksinformationen bör schemaläggas i samband med andra schemalagda aktiviteter och inte ligga som enda föreläsning under en dag i samband med tentainläsning för att öka studenternas engagemang. Vidare bör innehållet i kursen uppdateras för att ge en inblick i aktuella gentekniker.

 

Höstterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

I stort sett positiv. Någon gång antog vi lärare att studenterna hade mer förkunskaper än vad de hade, enligt svarande.

Lärarlagets kommentarer

Det kändes som kursen fungerade bra, vi har nog funnit en bra form för kursen.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Inga som jag minns

Förslag till förändringar till nästa kurs

Inga direkta, kursen tas ju över nästa termin och de har sagt att de vill köra enligt nuvarande.

 

Höstterminen 2020

Sammanfattning av kursvärderingen 

Totalt antal svar: 27 Sammantaget var studenterna nöjda med kursen (betyg 4,1). Överlag tyckte studenterna att vi klarat övergången till datorbaserad undervisning väl (4,0) men att övningarna ibland inte fungerade så väl.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra. Naturligtvis har ett antal saker fått en delvis annan utformning på grund av distansundervisningen. En svårighet har varit att vissa studenter har varit mer frånvarande vilket genererat extraarbete. Speciellt som många frågeställningar och situationer varit nya för lärarlaget.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gick har vi ändrat till distansundervisning och detta uppfattades av studenterna som fungerande, se ovan. Ingen direkt innehållsförändring gjordes. Förslag till förändringar till nästa kurs Förhoppningsvis blir den inte helt digital vilket gör att årets kommentarer bara delvis är relevanta. En kommentar utifrån ett HBTQ-perspektiv gjordes om språkbruket vid pedigree-analys. Aktuell föreläsaren tar detta ad notam och skall försöka modifiera framställningen.

Höstterminen 2023  

Sammanfattning av kursvärderingen 

Det övergripande intrycket från studenterna är att de flesta är mycket nöjda (medelbetyg 4,6) med kursen som helhet. 

Nivån på kursen upplevs på det stora hela som lagom och alla studenter upplever att de (i någon grad) har haft tillräckliga förkunskaper. De som läser biologi har hört en del utav innehållet innan men uppfattningen är att det kan vara nyttigt att repetera, plus att innehållet framställs och diskuteras på ett lite annat sätt och ur andra perspektiv än i de andra kurserna. Alla studenter som svarat på utvärderingen angav att kursen hade fördjupat deras ämneskunskaper i någon utsträckning.  

Det övergripande omdömet är att studenterna är nöjda med föreläsningarna, de upplevs som intressanta och givande. Några enstaka kommentarer kring att det skulle kunna vara lite ”matigare” kring varje tillfälle (ett quiz varje tillfälle eller mer litteratur att förbereda sig med). Vissa svar indikerar också att kursens upplägg och format inte uppmuntrar till kommunikation och diskussion. I linje med det fanns också någon enstaka kommentar kring att det inte fanns information att tillgå kring föreläsningarnas innehåll och därmed ingen chans att förbereda sig.

Studenternas uppfattning kring artiklarna till litteraturseminarierna var splittrad. En del tyckte att nivån var hög men att detta var något positivt och givande, medan andra tyckte att en del artiklar var lite väl tekniska och svåra att förstå. Speciellt en utav artiklarna till seminarium 2 återkom i kritiken (Recent acceleration of human adaptive evolution). 

I och med intåget av ChatGPT valde vi att göra om det examinerande momentet i samband med de två litteraturseminarierna – från inlämningsuppgifter till två korta quiz på plats. Detta verkar ha fungerat bra enligt studenterna. 

En önskan om att inkludera mer studier med HBTQ+ - perspektiv i föreläsningarna kring partnerval och sexuellt urval återkom ett fåtal gånger.    

Lärarlagets kommentarer

Vi upplever att kursen har fungerat väl och att detta återspeglas i de positiva omdömen som framkommer i kursvärderingen. 

Vi tar till oss av de förslag till förbättringar som framkommit och inkluderar det i planeringen för nästa års kurs.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Övergången till examination på plats, i stället för via inlämningar, fungerade över förväntan. 

Förslag till förändringar till nästa kurs

Kurslitteraturen i form av artiklar till litteraturseminarium kommer att ses över. De artiklar som upplevts alldeles för tekniska byts ut. Höstterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag har denna kvällskurs – liksom tidigare år – fått mycket positiv utvärdering från kursdeltagarna och i år fick den det höga betyget 4.4, vilket får betraktas som mycket lyckat. Det finns alltså ingen anledning att ändra det grundläggande konceptet, innehållet eller strukturen på kursen utan den verkar uppskattas av studenterna precis som den är.   

De enda kritiska kommentarerna gäller Litteraturseminarium 2, där flera studenter tyckte att artiklarna var lite för svåra och inte helt relevanta för kursen. Det sistnämnda kan dock bottna i ett missförstånd, för kursen spänner över flera ämnesområden, inklusive människans biologi och dess effekter på samhällsorganisation och mellanmänskliga relationer som samarbete, våld, krig m. m. Därför bör Litteraturseminarium 2 behållas med sitt breda fokus, men vi bör försöka hitta artiklar som är lite lättare att läsa och förstå och som är anpassade till kursdeltagarnas bakgrundskunskaper och allmänna nivå.   

Lärarlagets kommentarer

Vi är givetvis glada för de positiva utvärderingarna av kursen och att studenterna uppskattar den.  

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Under HT 2022 deltog Fredrik Andressason som extra lärarresurs, i syfte att förbereda honom för HT2023, då han tar över kursledarskapet, men får visst administrativt stöd och planeringsstöd av nuvarande kursledare (Erik Svensson).

Förslag till förändringar till nästa kurs

Fredrik Andreasson tar som sagt över kursledarskapet HT 2023, och kommer dessutom att överta två av Erik Svenssons kvällsföreläsningar samt kursintroduktionen. Exakt vilka två föreläsningar detta blir och om titlarna kommer att behållas eller ändras något blir föremål för diskussion mellan Fredrik och Erik innan kursen.

Fredrik tar även över huvudansvaret för att organisera de två litteraturseminarierna, inklusive den delikata frågan att välja lämpliga artiklar. Litteraturseminarium 2 (det avslutande i december) fick lite blandad kritik av studenterna som upplevde innehållet som alltför svår och artiklarna som skulle diskuteras som inte alltigenom relevanta.

Till Fredriks hjälp finns också en resurs i form av Facebooksidan ”Humanbiologi & Evolution” där Erik regelbundet lägger upp och har lagt upp länkar till nypublicerade vetenskapliga artiklar inom humanbiologi och evolution.

Höstterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammanfattningsvis fick kursen – i likhet med tidigare år – bra betyg av studenterna, i år 4.3. De kritiska kommentarerna handlar framförallt om att undervisningen genomfördes helt och hållet via Zoom, vilket studenterna tyckte var sämre än IRL-undervisning, vilket vi har förståelse för. Notera att kursen gick över hela terminen, från september till december, och det fanns inga pandemirestriktioner under först halvan (september-oktober). Kursledaren gjorde bedömningen att det var bättre att köra kursen helt på Zoom från början, snarare än att riskera att behöva byta från IRL till Zoom mitt i kursen. Om detta var ett korrekt beslut eller ej är svårt att avgöra.

Lärarlagets kommentarer

Vi tar till oss kritiken mot undervisning via Zoom, som vi tyvärr inte rått över, p. g. a. pandemin, och hoppas att vi ska kunna genomföra kursen helt och hållet IRL hösten 2022.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Det har inte gjorts några dramatiska förändringar eller tillkommit några nya moment sedan hösten 2020, då kursen genomfördes i ”hybridformat” p. g. a. pandemin.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi hoppas kunna genomföra kursen på vanligt sätt, d. v. s. helt och hållet IRL hösten 2022.

Höstterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag var studenterna nöjda med kursen som fick 3.4p i medel. Dock är detta en något lägre siffra än förra året då kursen fick 3,6p. Nästan alla aspekter av kursen fick något lägre betyg (en eller ett par tiondelar) i år jämfört med HT-22 trots att samma lärarlag undervisat och flera delar av kursen förbättrats (se nedan). Likt förra året uppskattades överlag föreläsarna/föreläsningarna, gruppdiskussionsledarna och assistenterna som fick positiva kommentarer i utvärderingen. Viss kritik framfördes dock angående någon för kompakt/intensiv föreläsning, för lite lärarstöd vid gruppdiskussionerna, samt bristande tydlighet inför fysiologilaborationen. Studenternas svar tyder på att kursen i stor utstäckning har fördjupat deras ämneskunskaper (4,4p), att kommunicera muntligt, arbeta i grupp samt söka och bearbeta information. Likt tidigare år uppskattade flera av studenterna kursens självstudier och gruppövningar, men andra tyckte inte om denna undervisningsform och vill inte att dessa övningar ska vara obligatoriska, utan vill istället se mer lärarledd undervisning och fler föreläsningar. Det föreligger stor spridning bland poängen för frågan om ”Studieformen med gruppövningar som fokus passar mig bra” (medel 3,3p; sd 1,2). Kommentarer om att det var svårt att veta vad som var viktigt på kursen förekommer och kritik mot att olika lärare sagt att olika saker är viktiga kan ligga till grund för detta (”oklart vilken detaljnivå som krävs”). Fysiologilaborationerna, morfologilaborationerna och rättdissektionen uppskattades av de flesta studenterna. 

Många av studenterna anser att arbetsbelastningen varit hög (hälften av studenterna har lagt >40h studier/vecka och flera av dessa >50h) och kursinnehållet har av vissa upplevts som tungt och ibland för detaljerat. 

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget upplevde en viss osäkerhet hos studenterna med avseende på vilken nivå som de förväntas lära sig materialet. Dock dök dessa frågor inte upp lika frekvent som förra året, vilket kan bero på att lärarlaget har reducerats sedan 2022. Trots att koordinator och gruppledarna varit tydliga med att hela kursinnehållet inte hinner tas upp på de nio föreläsningarna utan behandlas under övningarna, verkar vissa studenter ha upplevt att föreläsningarna är det viktigaste och vill ha fler av dessa. Koordinator upplever att fokus på egeninläsning och gruppdiskussioner uppskattas av allt färre studenter samt att studenterna har svårt att sovra i materialet. Lärarlaget håller med om att 3h-föreläsningar kan bli för massiva, vilket kommenterades i kursvärderingen.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Tid för morfologilaborationer utökades jämfört med HT-22 vilket uppskattades av studenterna. Dessa labbar fick i år överlag positiva kommentarer. Föreläsningarna om respirations- och cirkulationsfysiologi hölls i år av koordinator som fick bra feedback även om cirkulationsföreläsningen av vissa ansågs för kompakt. Koordinator blev på detta sätt bättre insatt i delar av kursens centrala innehåll och fick mer studentkontakt, vilket verkar ha uppskattats av studenter och definitivt av koordinator. Målet inför HT-23 var också att föreläsare skulle delta vid åtminstone någon gruppövning för att bättre koordinera föreläsningarnas innehåll med gruppstudiernas. Detta skedde till viss del, men på grund av budget och satta personalplaner kunde detta inte ske i full utsträckning. Gruppstudietillfällena begränsades till 3h, vilket gjorde det lättare för gruppledarna att koordinera lärarstödet vid dessa. Första veckan schemalades mer intensivt än tidigare år, vilket ledde till en jämnare arbetsfördelning under kursen. Detta uppskattades av studenterna. 

Förslag till förändringar till nästa kurs

Kursen kommer att ersättas med BIOC11 nästa år. Inga förändringar kommer därför att ske.

Höstterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag var studenterna ganska nöjda med kursen som fick 3.6p i medel. Dock är detta en lägre siffra än förra året då kursen fick 4,2p. Nästan alla aspekter av kursen fick lägre betyg i år (oftast under 4.0) jämfört med HT-21 (då de flesta aspekter oftast fick över 4) trots samma lärarlag. Likt förra året uppskattades föreläsarna, gruppdiskussionsledarna och assistenterna som fick positiva kommentarer i utvärderingen (”Alla lärare var toppen”). Studenternas svar tyder på att kursen i stor grad har fördjupat deras ämneskunskaper (4,5p), att kommunicera muntligt, arbeta i grupp samt söka och bearbeta information. Flera av studenterna uppskattade kursens självstudier och obligatoriska gruppövningar, men andra tyckte inte om denna undervisningsform, utan istället vill se mer lärarledd undervisning och fler föreläsningar. Det föreligger synnerligen stor spridning bland poängen för frågan om ”Studieformen med gruppövningar som fokus passar mig bra” (medel 3,1p, men i princip lika många svar på 1, 2, 3, 4, 5), vilket av kurskoordinator tolkar som att flera studenter har svårt att söka och sovra kunskap på egen hand.  Fysiologilaborationerna, som nu igen hölls på riktigt, uppskattades av de flesta studenterna, liksom det nya råttdissektionskomplementet. Morfologilaborationerna och den riktiga råttdissektionen fick både positiv och negativ kritik.

Anledningarna till kursens lägre poäng (överlag) jämfört med förra året är inte helt klara. Matematiskt beror det i stor utsträckning på att ett par-tre fler respondenter gett mycket låga poäng (1-2) på flera av frågorna, vilket inte var fallet HT-21. Den huvudsakliga kritiken som framförs, och som antagligen ligger till stor grund för de lägre poängen, är att (i) olika lärare har sagt att olika saker är viktiga (”bristande kommunikation mellan lärare”), (ii) att det är svårt att veta ”vilken nivå” som man ska lära sig kunskaperna, (iii) att andra ämnen än de som lärarna sagt är viktiga examineras på tentan, (iv) för lite lärarledd undervisning dvs för få, för hastiga eller för översiktliga föreläsningar (”balansen mellan olika inlärningsformer” fick låga poäng). Det kommenteras även att vissa föreläsare/föreläsningar (oklart vilka) var alldeles för ytliga och inte tog upp det som var viktigt på kursen. Många av studenterna anser att arbetsbelastningen varit för hög (de flesta har lagt 40-50h studier/vecka) och något obalanserad över kursens gång och kursinnehållet har av vissa upplevts som tungt och ibland för detaljerat. Extra inläsningsdagar inför tentan efterfrågades av flera studenter. Det kommenteras även att morfologi-labbarna var för hastiga, mikroskopipreparaten i dålig kondition samt att mer diskuterande moment hade behövts vid dessa laborationer.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget upplevde en stor osäkerhet hos studenterna med avseende på ”vad vi lärare förväntar oss att studenterna ska kunna eller på vilken nivå som studenterna ska lära sig materialet”. Dessa frågor dök upp frekvent under kursen och avspeglar sig tydligt i utvärderingen. Lärarlaget håller med om att det är ett stort problem att vissa olika lärare tycker att olika saker inom samma ämnesområde är viktiga. Detta orsakar givetvis en stor och orättvis förvirring hos studenterna, vilket också avspeglar sig i utvärderingen. Koordinator kallade till ett lärarmöte i december 2021 för att detta skulle förbättras tills i år, men då samtliga lärare inte deltog kvarstod problemet under årets kurs. Koordinator och delar av lärarlaget misstänker att det är ”för många kockar” i kursen (fyra olika föreläsare för totalt nio föreläsningar samt två ytterligare seminarieledare) vilket kommer att ändras HT-23. Trots att koordinator och gruppledarna varit tydliga med att hela kursinnehållet inte hinner tas upp på de nio föreläsningarna utan behandlas under övningarna, verkar vissa studenter ha upplevt att föreläsningarna är det viktigaste. Koordinator har svårt att bemöta kritiken att det som examineras på tentan ofta ligger utanför det som pekats ut som ”viktigt” under kursens gång. Koordinator och seminarieledarna har noggrant sett till att varje tentamensfråga har tagits upp både på föreläsningarna och på gruppövningstillfällena.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Fem av de totalt nio föreläsningarna utökades med 1h jämfört med förra året för att dra ner på hastigheten samt för att ge föreläsaren möjlighet att ta upp fler viktiga saker eller större fördjupning. Trots detta består kritiken att föreläsningarna är för ytliga, inte tar upp allt som är viktigt eller går för fort. Föreläsarna upplevde dock att de kunde skruva ner tempot betydligt och dessutom lägga till mer information. Föreläsningarnas längd kommer därför inte att kortas ner igen. Att lägga till fler föreläsningar fungerar inte om kursen ska bibehålla fokus på gruppövningar. Till följd av kommentarer förra året att morfologilabbarna var för långa, kortades de ner i år, men i år inkom kritik att de gick för fort. Dessutom schemalades i år flera av morfologilabbarna före motsvarande föreläsning, vilket överlag inte uppskattades. HT-22 införde vi en komplementsuppgift för de som inte ville dissekera råtta (vilka tidigare utgjorde 1/3 av studenterna). Detta ledde till att alla utom fyra studenter valde att dissekera och de som valde komplementuppgiften uppskattade denna. I fjol noterade lärarlaget att vissa frågor som ursprungligen fanns med i gruppdiskussions-kompendiet samt tillhörande bokkapitelssektioner hade tagits bort från inläsningsmaterialet. Då detta material ansågs viktigt samt står med i kursplanen (t.ex. termoreglering) lades det till igen HT-22. Detta motsvarar ingen signifikant extra arbetsbörda, men kan delvis ha bidragit till att flera studenter upplevde arbetsbelastningen som hög. I år hölls gruppdiskussionerna i större salar med två grupper i varje. Detta fungerade väl för vissa studenter men andra upplevde störningar från den andra gruppen. Detta upplägg underlättar dock väsentligt för seminarieledarna som då bara behöver gå igenom svåra saker en gång för båda grupperna tillsammans.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Eventuellt (i mån av budget och i samråd med specifika föreläsare) kommer någon ytterligare föreläsning att förlängas med 1h. De olika föreläsarna kommer också att uppmanas att delta, åtminstone delvis, under motsvarande gruppdiskussioner för att bättre koordinera föreläsningarnas innehåll med studiefrågorna samt för att för bättre koll på vilken nivå som kursmaterialet diskuteras och samstämmighet mellan lärare om vad som är viktigt. Morfologilabbarna kommer återigen att schemaläggas efter motsvarande föreläsningar och återigen förlängas. Vi kommer också se över kvaliteten på preparaten och undersöka möjligheten att inkludera diskuterande moment (med inspiration från BIOA10-kursen, i enlighet med förslag i utvärderingen). Anders Brodin kommer att utgå från lärarlaget och hans två föreläsningar kommer att ges av annan föreläsare (i dagsläget oklart vem). Koordinator ska diskutera med seminarieledarna om formatet att ha två grupper per sal under övningarna ska bestå eller om vi ska återgå till individuella grupprum. Koordinator kommer att kalla samtliga lärare till möte under januari 2023.

 

Höstterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag var studenterna mycket nöjda med kursen som fick 4.2p i medel. Nästan alla aspekter av kursen fick höga betyg, dvs över 4.0p och samtliga föreläsare likaså (4.3-4.9p). Detta är en rejäl ökning jämfört med HT2020, med + >1p på de flesta punkter. Inspelade föreläsningar uppskattades mycket, liksom flexibiliteten hos koordinatorn och gruppledarna, samt (av flera) gruppövningarna i sig. Föreläsningarna uppskattades och flera studenter vill ha fler och/eller längre föreläsningar då vissa gick för fort eller inte tog upp allt viktigt. Kursinnehållet har av vissa upplevts som tungt och ibland för detaljerat. Extra inläsningsdagar inför tentan efterfrågades av flera studenter. Vissa studenter uppskattade inte kursens fokus på (obligatoriska) gruppövningar, men andra tyckte att de var mycket bra. Det förekom vissa gruppövningar där studenterna inte hann läsa in sig ordentligt eller besvara alla frågorna. Det kommenteras även att morfologi-labbarna kan kortas/bli färre och det kan göras tydligare vad man ska titta på i preparaten. En kommentar inkom angående bokens Reproduktionskapitel där det handlar för mycket om mäns njutning (men inte kvinnors), samt enbart om cis-personer. Samma student kommenterar även att det bara var manliga föreläsare.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget håller med om att kursen överlag fortlöpt väl. Det har dock förekommit en del inkonsekvens i informationen som har förmedlats till studenterna angående vad som är viktigt för tentamen (föreläsningarnas innehåll kontra gruppövningarnas). Trots att koordinatorn och gruppledarna varit tydliga med att hela kursinnehållet inte hinner tas upp på de nio föreläsningarna utan behandlas under övningarna, verkar vissa studenter ha upplevt att föreläsningarna är det viktigaste. Lärarlaget håller även med om att det ibland varit för kort tid för inläsning till gruppövningar/för många frågor att behandla under en och samma gruppövning. Vissa viktiga ämnen hanns inte med att behandla under föreläsningarna, och dessa upptog därför mycket tid under gruppövningarna.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Inga förändringar i kursupplägget gjordes sedan förra året (så vitt jag vet), förutom att vi anordnade ett extra gruppövningstillfälle för att hinna med allt inom cirkulationsfysiologin samt två uppsamlingstillfällen för morfologilabbarna och en extra frågestund innan omtentan. Den största förändringen är att kursen har en ny koordinator (Martin N. Andersson), två nya föreläsare som ersatt den tidigare koordinatorns föreläsningar (Martin N. Andersson 3 av kursens 9 föreläsningar; Andreas Nord 3 av kursens 9 föreläsningar), samt en ny gruppledare (Bodil Sjögreen).

Förslag till förändringar till nästa kurs

Samstämmigheten mellan föreläsningarna och gruppövningarna bör förbättras. Frågekompendiet och vissa föreläsningar kommer att uppdateras för detta ändamål. Flera föreläsningar (t.ex. Neurofysiologin, Cirkulationen, Respirationen, Muskler och Endokrina systemet, Exkretionen) kommer att förlängas med 30 min (dvs från 2 till 2,5h); reproduktionsföreläsningen kommer att utökas från 1h till 2h. Vi kommer inte att lägga till fler föreläsningar på bekostnad av gruppövningarna (och tillhörande inläsningsdagar) som är kursens kärna. Åtminstone en extra inläsningsdag inför tentan kommer att schemaläggas samt ett extra gruppövningstillfälle för cirkulationen (och i den mån det är möjligt en extra inläsningsdag inför denna). Upplägget för morfologilabbarna kommer att ses över. Kursbokens manliga/cis-personsfokus i reproduktionskapitlet är svårt att påverka. Lärarlaget håller med om att de fyra föreläsarna är män, men labb-assistenten och båda gruppledarna (som studenterna träffar oftare än föreläsarna) är samtliga kvinnor. Det förekommer således ingen manlig bias i lärarteamet i stort och ingen förändring är planerad.

 

Höstterminen 2020

Sammanfattning av kursvärderingen

50 % av de svarande studenterna var nöjda eller mycket nöjda, trots corona-restriktioner. Medelvärdet var 3,2, vilket är betydligt lägre än under föregående år. Studenterna klagade över att det var mycket information att ta in och hektiskt tempo. På tentan var också svaren överlag sämre än väntat. Det kan bero på en stor andel av distansundervisning som vi var tvungna att göra. Studenterna tyckte också att nivån på tentan var långt under kursens. Ändå fick gränserna för godkänt och väl godkänt sänkas för att få ett någorlunda normalt antal av studenter som klarade kursen. Den stora andelen fjärrundervisningen gjorde nog inlärningen svårare, trots att 95 % (betygen 4 + 5) av studenterna angav at kursen har fördjupat deras ämneskunskaper. Som varje år, tyckte studenterna att föreläsningar var för ytliga, vilket hänger ihop med att kursens viktigaste inlärningsmoment är gruppövningar, vilka uppskattades av studenterna.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att distansundervisning krävde betydligt mer och mer detaljerad förberedelse. Ändå lyckades vi inte att uppnå samma nivå i inlärningen.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra kursen har undervisningen förändrats radikalt. Mycket mer online-undervisning och inga praktiska övningar. I år kommer det antagligen att ändras tillbaka, eftersom förändringen gjordes pga covid-pandemin.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska kursledaren bytas ut eftersom han har nått pensionsåldern.

Höstterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag var studenterna mycket nöjda med kursen och snittbetyget blev 4,3 vilket är en ökning ifrån förra året (3,8). Men ett snitt runt 4 brukar kursen normalt ligga på så förra året var ovanligt lågt. Framförallt uppskattades att de fördjupat sina kunskaper inom fysiologi (4,8). Lärarlaget var överlag mycket uppskattad, med engagerade lärare och föreläsningar (4,5). Studenterna var även generellt positiva gentemot de sammanfattande kompendierna som lärarna skrivit, men upplevde återigen kursboken som överflödig (3,2). Litteraturprojektet lyftes även i år fram i positiv bemärkelse av många studenter. Dock kunde informationen om presentationerna och opponeringen varit tydligare. På den teoretiska delen (föreläsningar och tentor) framfördes både ros och ris, vissa tyckte att arbetsbelastningen var för hög, andra tyckte att arbetsbelastningen var lagom och att det var mycket tid för självstudier eftersom det bara var schemalagt på förmiddagarna. De uppskattade speciellt att tentan delades upp i två deltentor. Men gav kritik för att tentorna hade får få poäng vilket gör att ett litet fel gav stor procentuell påverkan (3,8). Laborationerna upplevdes som lite kaotiska och vissa studenter upplevde att det inte var givande medans andra önskade fler laborationer med andra djur (än människan).

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen överlag fortlöpte väl. En ganska stor andel studenter blev underkända på deltentorna, vilket framförallt berodde på stor sjukfrånvaro men även andra åtaganden utanför kursen. Lärarna som ansvarade för litteraturprojekten upplevde att det var en hög nivå på projekten, trots att det detta år inte kunde bedömas på den skriftliga delen (pga av AI) utan bara på opponering och presentation. Examinationsformen på litteraturarbetet upplevdes av både lärare och studenter som oklart, och bör ses över till nästa år.

Förra året (ht22) bytte vi alla laborationerna, till samma laboration som ges på Humanfysiologi kursen. I år bytte vi ut en (av fyra) som inte fungerade så bra ifjol. Assistenten upplevde att det gick relativt smärtfritt och var mer fysiologiskt givande är tidigare laborationer. Vi la även till ett sammanfattande seminarium efter att alla haft sina laborationer, men på grund av tidsbrist så kunde ingen individuell feed-back ges på labbrapporter och enskilda resultat.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

En av laborationerna fungerade inte bra ifjol (ht22) och därav bytte vi ut den nu under ht23. Detta innebar att även delar av labbkompendiet ändrades inför detta år. Nytt för i år var också ett sammanfattande seminarium av labbassistenterna. 

Litteraturprojekten var även i år en uppskattad del av kursen, men med anledning av de utvecklade AI metoderna för att generera text och att vi inte hade möjlighet att låta dem skriva på plats under uppsikt, så kunde vi inte examinera den skrivna rapporten. I stället examinerades enbart presentation och opponering, vilket inte var optimalt. 

Överlag var studenterna nöjda med deltentorna i år. I fjol upptäckte lärarna att det blev skevt under rättningen av de två olika deltentorna dvs en student kunde ha ett starkt VG på ena deltentan och vara underkänd på nästa, vilket då leder till att studenten blir underkänd på kursen trots att de totalt hade över 60%. Därav hade deltentorna detta år bara en sammanslagen procentsats.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Utveckla och förbättra labbkompendierna. Diskutera med lärare utifall att vi kan lägga till något seminarium eller liknade för att göra kursen lite mer varierad och för att vi behöver dra ner på föreläsningstimmar. Och sist men inte minst, måste vi ändra tillbaka till det ursprungliga upplägget för deltentorna dvs man måste klara 60% på varje del för att bli godkänd, alltså inte en sammanslagen procentsats. Detta beror på två administrativa missöden, dels att det blev problem med registrering i LADOK och dels med logistiken för examinator att slå ihop alla poäng. Lärarlaget ska också se över möjligheten att utöka antal poäng till varje deltenta (som vi hade det ht21) för att inte varje poängavdrag ska få så stor effekt på slutbetyg. Höstterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag var studenterna nöjda med kursen och snittbetyget blev 3,8 vilket är en liten minskning ifrån förra året (4,1). Framförallt uppskattades att de fördjupat sina kunskaper inom fysiologi (4,6). Lärarlaget var överlag mycket uppskattad, med engagerade lärare och föreläsningar. Studenterna var även generellt positiva gentemot de sammanfattande kompendierna som lärarna skrivit, men upplevde kursboken som överflödig (3,2). Litteraturprojektet lyftes även i år fram i väldigt positiv bemärkelse av många studenter, och hänger antagligen samman med de förändringar vi gjorde till ht20 (se nedan). Dock kunde informationen om presentationerna varit tydligare. På den teoretiska delen (föreläsningar och tentor) framfördes både ros och ris, vissa tyckte att arbetsbelastningen var för hög och för många föreläsningar i relation till andra moment, andra tyckte att arbetsbelastningen var lagom och att det var mycket tid för självstudier eftersom det bara var schemalagt på förmiddagarna. Examinationen skedde via Canvas men var på plats och överlag upplevde studenterna att det fungerade mycket väl. De uppskattade speciellt att tentan delades upp i två deltentor. Men gav kritik för att tentorna var svåra och för att inte ett bättre tentamensprogram användes (4,1).

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen överlag fortlöpte väl. En ganska stor andel studenter blev underkända på deltentorna, speciellt på deltenta 2 vilket kan bero på att många inte läst kursboken (utan helt förlitat sig på kompendier och föreläsningar). Å andra sidan, var det även många studenter som fick VG.  Lärarna som ansvarade för litteraturprojekten upplevde att det var en hög nivå på projekten, trots tidsbristen, men att många återigen hade svårt att hitta balansen mellan fysiologiska mekanismer och populärvetenskaplig text (blir gärna för ekologiskt eller medicinskt).

I år bytte vi laboration, till samma laboration som ges på Humanfysiologi kursen. Assistenten upplevde att det gick relativt smärtfritt och var mer fysiologiskt givande är tidigare laborationer.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Laborationerna fungerade inte bra ifjol (ht21) och därav ändrade vi laboration nu under ht22 för att köra samma som Humanfysiologin. Överlag verkar både studenter och assistenter vara nöjda med den nya laborationen.

Litteraturprojekten var även i år mycket uppskattade men trots att vi utvidgade tid för information så upplevde studenterna att det kunde varit ännu tydligare. Detta kan bero på att informationen ges innan jul men att projekten inte börjar fören efter nyår. Tidsbristen som de upplevde ifjol (och även detta år) kunde vi inte påverka detta år p.g.a. hur jullovet och terminsslut låg.

Våra tidigare förändringar (framförallt föreläsningstid på neurofysiologi) på svåra moment verkar ha varit lyckosamt. I år upplevde inte studenterna att t.ex. neurofysiologi var extremt svårt utan snarare spännande.

Vad gäller examinationen, så ändrade vi ifjol (ht21) till 40p totalt (20p på vardera deltenta) istället för totalt 80p. Överlag var studenterna nöjda med deltentorna i år, men lärarna upptäckte att det blev skevt under rättningen av de två olika deltentorna dvs en student kunde ha ett starkt VG på ena deltentan och vara underkänd på nästa, vilket då leder till att studenten blir underkänd på kursen.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Lägga till en sammanfattande diskussion/redovisning av laborationerna. Diskutera med lärare utifall att vi kan lägga till något seminarium eller liknade för att göra kursen lite mer varierad. Ha en längre genomgång av litteraturprojekten framförallt hur de förväntas fokusera på fysiologin och inte ekologin eller på sjukdomar. Och sist men inte minst, ändra deltentornas upplägg - både i form av att använda något mer avancerat och säkert tentamensprogram och att slutbetyget är en sammanslagning av deltentorna dvs man behöver inte ha 60% på båda deltentorna för att bli godkänd utan det är 60% totalt som krävs.

 

Höstterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag var studenterna nöjda med kursen och snittbetyget blev 4,1, vilket är en liten ökning ifrån förra året (3,9). Framförallt uppskattades att de lärt sig mycket nytt av bra och engagerade lärare (4,8). Flera lärare nämndes som särskilt pedagogiska - Eric, Stanley och Caroline. Även Carolines kursledarskap uppskattades, att hon var snabb på att svara på frågor och hade vänligt bemötande. Studenterna var även generellt positiva gentemot de sammanfattande kompendierna som lärarna skrivit, men upplevde kursboken lite ”seg” och överflödig. Litteraturprojektet lyftes även i år fram i väldigt positiv bemärkelse av många studenter, och hänger antagligen samman med de förändringar vi gjorde till ht20 (se nedan). Men de hade önskat lite mer tid, vilket vi håller med om men var på grund av hur datumen för jullovslut och terminsslut låg i år. På den teoretiska delen (föreläsningar och tentor) framfördes kritik angående för hög arbetsbelastning under vissa moment, men överlag tyckte de flesta att arbetsbelastningen var lagom (4,0). Examinationen skedde via Canvas men var på plats och överlag upplevde studenterna att det fungerade mycket väl. De uppskattade speciellt att tentan delades upp i två deltentor. Men gav kritik för att vissa frågor inte var relaterade till föreläsningarna (3,6).

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen överlag fortlöpte väl och det var trevligt med föreläsningar på plats igen. En ganska stor andel studenter blev underkända på deltentorna vilket kan bero på att många inte läst kursboken (utan helt förlitat sig på kompendier och föreläsningar) samt att många var sjuka och därmed inte kunde skriva tentorna på plats. Å andra sidan, var det även många studenter som fick VG.  Lärarna som ansvarade för litteraturprojekten upplevde att det var en hög nivå på projekten, trots tidsbristen. Dock upplevde flera lärare att de inte lagt tid på att designa egna populärvetenskapliga figurer utan snarare återanvänt bilder ifrån nätet.

I år kunde laborationen återigen gå som vanligt, men inte helt smärtfritt. Assistenten fick arbeta hårt med att få tekniken att fungera och vid första tillfället var det en del tekniska problem. Kursledare och assistent kommer att se över laborationen till nästa omgång.

Lärarna uppskattade mycket att examinationen skedde via quizz i Canvas, underlättar logistiken för alla lärare (och kursledare) samt att man lättare kan läsa vad de skrivit.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

De förbättringar vi införde ifjol angående litteraturprojekten (bättre information och direktiv samt individuella projekt) verkar ha uppskattats av studenterna. Tidsbristen som de upplevde ifjol (och även detta år) kunde vi inte påverka detta år pga hur jullovet och terminsslut låg. Vad vi ändå gjorde var att förbereda dem för litteraturprojekten redan innan jul som inte gjorts tidigare, så de kunde använda all tid efter jul till arbetet. 

Trots mer tid för neurofysiologi så upplevde vissa studenter fortfarande att just denna del var svår och tidspressande.

Vad gäller examinationen, så ändrade vi i år till 40p totalt (20p på vardera deltenta) istället för totalt 80p. För en 15hp kurs upplevde lärarlaget att 80p blev för mycket, och de nuvarande 40p är mer rimligt. Dock upplevde en student att deltentorna kändes för små.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Se över laborationerna och diskutera med assistenter och kursledare på Humanfysiologi utifall att vi kan samköra några laborationer. Återigen se över neurofysiologen, reproduktion och muskelföreläsningar om hur dessa kan göras mer pedagogiska. Ha en längre genomgång av litteraturprojekten framförallt hur de förväntas producera en populärvetenskaplig figur som länkar till det fysiologiska projektet.

 

Höstterminen 2020

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag var studenterna nöjda med kursen och snittbetyget blev 3,9, vilket är en liten ökning ifrån förra året (3,7). Dock påverkades snittbetyget i negativ riktning av två studenters låga omdömen (1 respektive 2) och bortser man från dessa hamnar kursens snittbetyg på 4,2. Framförallt uppskattades att de lärt sig mycket nytt av bra och engagerade lärare, Eric framhålls återigen för sina fantastiska föreläsningar och pedagogik. Martins och Caroline kursledarskap uppskattades, att de var snabba på att svara på frågor och att de hanterade och anpassade kursen väl med avseende på pandemin. Studenterna var även generellt positiva gentemot de sammanfattande kompendierna som lärarna skrivit, men upplevde kursboken lite ”pratig” och överflödig. Litteraturprojektet lyftes fram i positiv bemärkelse av många studenter, vilket är en förbättring jämfört med ifjol och hänger antagligen samman med de förändringar vi gjort (se nedan). Men de hade önskat lite mer tid, vilket är en kritik vi håller med om. På den teoretiska delen (föreläsningar och tentor) framfördes kritik angående för hög arbetsbelastning, att det var mycket detaljer att komma ihåg på kort tid. Detta trots att vi inte kunde genomföra laborationerna samt att vi lade in extra inläsningsdagar inför tentamina. Examinationen skedde via Canvas och Zoom och överlag upplevde studenterna att det fungerade mycket väl. De hade väldigt olika synpunkter om hur tentan var upplagd, vissa Sida 2 av 3 uppskattade variationen mellan uppsatsfrågor och flervalsfrågor, medan andra upplevde att flervalsfrågorna var för svåra. Generellt var kursen uppskattad (4,2) och kommunikationen samt hjälp och feedback från lärare/assistenter fungerade bra (4,1). Nivån på kursen fick 4,4 i betyg men med kommentarer om att föreläsningarna höll både högre och lägre nivå än förväntat, vilket torde spegla studenternas olika förkunskaper, vilka dock överlag ansågs tillräckliga (4,4). Kursens upplägg med olika inlärningsformer uppskattades (4,4), men övningarna fick en del kritik. Kurslitteraturen fick något sämre omdöme (3,8) då nivån för kursen upplevdes ojämn för båda böckerna. De examinerande momenten upplevdes som bra (4,4) och att kursen har två tentor uppskattades. Speciellt glädjande är att högst betyg gavs åt att kursen har fördjupat studenternas ämneskunskaper (4,8), vilket är det mest centrala för en grundkurs av detta slag. Studenterna lade i snitt ner drygt 30 h/vecka vilket upplevdes som medelhög belastning och upplevdes som någorlunda jämnt fördelad. Inga moment upplevdes som diskriminerande, men kommentarer om terminologi och Linnés eftermäle berördes.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen överlag fortlöpte väl (trots zoomföreläsningar) men håller med i studenternas kritik angående arbetsbelastning. En ganska stor andel studenter blev underkända på den första rundan av deltentorna vilket kan bero på att många inte läst kursboken (utan helt förlitat sig på kompendier och föreläsningar) samt att arbetsbelastningen var för hög. Å andra sidan, var det även ovanligt många studenter som fick VG. Lärarna som ansvarade för litteraturprojekten upplevde att det var en stor förbättring på nivån av projekten jämfört med föregående år. Detta kan bero på att de fick en föreläsning om populärvetenskapligt skrivande innan projekten drog igång, tydligare information om vad vi förväntar oss, individuella projekt istället för grupparbete och att alla hade en lärarhandledare (istället för enbart kamratgranskning). På grund av pandemin har många ändringar fått göras för att anpassa kursen till de rådande rekommendationerna. Bland annat fick kursens laboration utgå, och litteraturprojekten gjordes individuellt snarare än i grupp. De stora ändringarna som genomförts baserat på den utvärdering vi fick ifjol är framförallt kopplade till litteraturprojekten (se ovan), och detta verkar ha uppskattats av studenterna. Neurofysiologin uppfattades som för kompakt förra året och detta året utvidgade vi detta ämne med ytterligare en föreläsning och detta verkar ha uppskattats.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Sedan förra gången kursen gavs så har introdelen kortats ner något vilket verkar fallit väl ut, även om viss kritik kvarstår. Den tid som då frigjordes samt att deltenta 1 flyttades fram i tiden någon extra dag gjorde att kursens del 1 fick mer tid vilket verkar ha fungerat bättre, även om nivån/tempot på del 1 fortsatt upplevs som högre, dock på en rimlig nivå nu.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Till nästa gång kursen ges ska vi reducera innehållet något i vissa föreläsningar för att minska studenternas arbetsbelastning. Vi kommer även att fortsätta att utveckla och förbättra det populärvetenskapliga litteraturprojektet framförallt vad det gäller tidsplanering och information.

Vårterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammantaget verkade majoriteten av studenterna nöjda med kursen (medel 3.9) och tyckte att lärare och handledare hade gett bra med hjälp och feedback (medel 4.1). När det kommer till kommunikationen under kursen så hade vi tyvärr ett litet missöde med hur canvas-sidorna lades upp som orsakade en hel del förvirring för både oss lärare och studenter. Även om detta uppdagades och åtgärdades så kan vi återse detta i utvärderingen (medel för kommunikation 3.0 jämfört med förra VT-22 4.0). Från kommentarerna kan man se att detta till största del kan kopplas till just misstaget med canvas-sidan, så är det inte så alarmerande. Det handlar om en engångshändelse som vi inte kommer göra om igen. Studenterna har tyckt att nivån på kursen var lagom (4.5) och att de känt att de haft tillräckliga förkunskaper för att klara kursen väl (4.6). Studenterna gillade kursens examinerande moment (4.6) och de tycker att de har fördjupat sina kunskaper under kursen (4.8). De flesta har tyckt att arbetsbelastningen var medelhög (75%) medan resterande har tyckt att belastningen är hög (25.0%). Det studenterna rapporterar att de uppskattat mest med kursen är att få ”Att få konstruera ett eget arbete med handledare och jobba självständigt med att strukturera arbetet och tiden.”, ”Att vara på labb så pass länge och det självständiga arbetet” och ” Problemlösningen som vi fick lära oss under kursens gång”.

Lärarlagets kommentarer

På det hela taget verkade studenterna mycket nöjda med kursen denna termin och det är glädjande. På grund av vårt misstag med Canvas-sidans struktur skapades en hel del förvirring och det är stressande för studenterna. Dock lyckades vi nog vända detta ganska väl givet omständigheterna med tydliga meddelanden på Canvas och genom att ärligen redogöra för det misstag som gjorts. Det finns kommentarer som ” Lite krångligt med infon som fanns på canvas och viss information saknades, men detta kompletterade lärarna snabbt med anslag med information” och ” Bra med anslagen från Per med återkoppling kring mycket. Det var dock struligt med canvassidan. Vi fick också lite olika info från olika ställen”. Dessa kommentarer är helt rimliga eftersom det är vår egen uppfattning att det blev otydligt och förvirrande, men det verkar som att vi kunde hjälpa dem igenom kaoset med den information vi kompletterade med när vi väl själva upptäckte misstaget.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Ironiskt nog hade jag denna termin ambitionen att vara ännu tydligare med information och struktur. Eftersom vi råkade röra till det med canvassidorna så går det dock inte att utvärdera hur väl detta fungerade eftersom allt överskuggas av den förvirring som skapades under första halvan av kursen. Jag tror dock att vi med korrekt uppsatt sida till nästa termin kommer ha en bra grund.

Förslag till förändringar till nästa kurs

En återkommande typ av kommentarer rör det populärvetenskapliga momentet. Flera studenter upplever att momentet med att spela in en film gav mycket stress och distraherade dem mycket från det dom egentligen upplevde som huvudmålet, dvs att göra sin studie och skriva sin uppsats. Jag fick glädjen att titta på några av de filmer som gjorts och de var oerhört ambitiösa. Jag förstår att det tagit lång tid att dels komma upp med idéerna, filma, samt klippa ihop dessa filmer. Min uppfattning är att detta snabbt evolverat till något helt annat än vad detta moment var när det ”bara” var en ”science slam” presentation som de gav ”live” i undervisningsal. Mitt intryck är att denna eskalering av ambitionsnivå möjligen gör detta moment alltför krävande för dem till denna kurs. Det tar helt enkelt för lång tid i anspråk mitt i en redan ganska intensiv kurs. Vi har diskuterat detta i lärarlaget och bestämt oss för att det kanske är bättre att återgå till en vanlig presentation och skippa allt arbetet som krävs för att göra en film (i alla fall en film på den höga nivå som många gjort). Vi siktar på att göra om detta till nästa kurstillfälle.

 

Vårterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammantaget verkade majoriteten av studenterna nöjda med kursen (medel 4.5) och tyckte att lärare och handledare hade gett bra med hjälp och feedback (medel 4.5). När det kommer till kommunikationen under kursen har medel förbättrats avsevärt från föregående VT (medel 4.0), men det finns fortfarande några få kommentarer om att en del av informationen kan förbättras. Det är trevligt att se att vi tydligt lyckats förbättra detta i år. Studenterna har tyckt att nivån på kursen var lagom (4.4) och att de känt att de haft tillräckliga förkunskaper för att klara kursen väl (4.5). Studenterna gillade kursens examinerande moment (4.5) och de tycker att de har fördjupat sina kunskaper under kursen (4.7). De flesta har tyckt att arbetsbelastningen var medelhög (53.3%) men en stor del har även tyckt att belastningen är hög (40.0%). Det studenterna rapporterar att de uppskattat mest med kursen är att få ”arbeta i en forskar/labbgrupp”, ”att själv få välja område att fördjupa sig i” och ”friheten att själv få lägga upp mitt arbete”.

Lärarlagets kommentarer

På det hela taget verkade studenterna mycket nöjda med kursen denna termin och det är glädjande.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Från föregående VT tog vi till oss kritiken vi fick om att vi kunde förbättra informationen och det är trevligt att se att det vi gjort verkligen gjorde nytta.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi kommer att förbättra vår egen struktur vad gäller att ha koll på studenter. Vi förbättrar även våra rutiner för att dokumentera studenternas väg genom kursen, när de gjort olika moment och liknande. Vi förbättrar också kommunikationen med handledare.

 

Höstterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Överlag var studenterna nöjda med kursen och snittbetyget blev 4,4.  Framförallt uppskattades att de fördjupat sina ämneskunskaper (5,0) och med handledningen av projekten (5,0). Att kunna utföra sina egna projekt från planeringen till slutpresentationen var tydligen något som uppskattades jättemycket. Lärarlaget och handledaren var överlag mycket uppskattad. Några uppskattade snabbt återkoppling från lärarlaget medan andra som började redan under sommaren (utanför kursen) tyckte det var svårt att få tillräckligt information. Det fanns lite delade synpunkter angående populärvetenskapliga filmen. Det fanns också kommentar att det inte var tydligt vilka delar bidar hur mycket till slutbetyg och önskemål efter flera uppsamlingsmöten. Minst en student missuppfattade syftet med kamratgranskingen och opponeringen.

Lärarlagets kommentarer

Det gick överhuvudtaget rätt så bra men jag erkänner att viss kommunikation hade kunnat vara bättre, vilket beror på att jag var för första gången ansvarig för kursen. Det gick också för långsamt att meddela studenterna slutbetyg vilket berodde på missförstånd men jag tar ansvar för det och det kommer att bli bättre i framtiden.  

Det fanns en kommentar att en student skulle ha uttryckt sig sexistiskt under slutpresentationen utan att läraren ingrep. Den studenten pratade väldigt otydligt och ibland var det inte klart vad hen pratade om, så jag (och Per) har nog missat det eller inte förstod det, annars hade jag ingripit. 

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Vi försökte att tydliggöra en hel del information till studenterna och det verkar har hjälpt men det finns ännu förbättringspotential (se nedan). Kommunikationen till handledaren och de som förslog projekt men inte fick student förbättrades och enligt återkopplingen som jag fick uppskattades det av anställda på institutionen. Vår nya excelfil för intern sammanfattning av all info och alla betyg funkade väldigt bra och gjorde vårt arbete enklare/mer översiktligt. 

Förslag till förändringar till nästa kurs

Ännu tydligare information angående alla moment.

Flyttning av populärvetenskaplig delen till tidigare tidpunkt i kursen så att arbetsbelastningen minskar vid slutet.

Tydligare information med syften av opponeringen och kamratgranskningen.

Snabbare återkoppling till studenterna angående slutbetyg.

 

Höstterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammantaget var de flesta studenter nöjda med kursen (medelbetyg 4,7; spridning mellan 4 och 5). Det studenterna skrev var att de uppskattade möjligheten att själva få välja projekt och fördjupa sig i det, och att lärare och handledare varit hjälpsamma. De tyckte vidare att den populärvetenskapliga presentationen var kul och kreativ. Ett förändringsförslag var att ta bort referensövningen och litteratursökning som obligatoriska moment eftersom det redan täckts på tidigare kurser.

Lärarlagets kommentarer

Vi tyckte kursen gick generellt bra. Vi fick i inte några kommentarer angående kommunikationen mellan lärare och studenter, så det verkar som om informationen gått fram. Canvas fungerade okej som plattform för överföring av information och inlämning av rapporter.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Kursen hade tidigare genomgått förändringar som innebar färre och/eller föreläsningsmoment och omstrukturering så att vissa moment matchade varandra bättre. Integrerad projektplan och referensövning har nu använts några gånger och fungerar bra och innebär att referensövning utgör en sammansmält del av kursen och inte ett extra moment. Informationen/materialet på Canvas har successivt reviderats och förbättrats.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Fortsätta se över de obligatoriska momenten och fundera på om föreläsningarna kan vara organiserade på andra vis. Jobba vidare med informationen som ska ligga på Canvas och ta fram ännu bättre instruktioner (kamratgransking, opposition, presentation) och bedömningskriterier (rapport, presentation).

Vårterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen 

Mittkursvärdering: Allmänt omdöme är att kursens första del i stort fungerar bra. Specifika kommentarer och förbättringsförslag 
finns i ” PM-MOB3Mittkursmöte-VT23.pdf”. 

Slutkursvärdering:Kursen får ett bra allmänt omdöme, 4,11 av 5, vilket dock är något under 5-årssnittet (4,28±0.11). Över tid 
verkar omdömet för kursen som helhet ligga relativt plant (Se figur på sista sidan för långtidsstatistik). Bland specifika frågor 
var det störst avvikelse från 5-årssnittet för balansen mellan olika inlärningsformer (3,7) vilket är historiskt lågt och dessutom andra året i rad med lågt resultat. Enkäten ger dock inget svar på vad som som bör minska eller öka; kommentarerna handlar mest om arbetsbelastning och i övrigt varierar preferenserna starkt. De allra flesta studenter menar att nivån på kursen varit lagom, men arbetsinsatsen har liksom tidigare år angetts vara medelhög till hög, samt enligt hälften varit ojämt fördelad. Tre svarande anger att de i medel lagt mer än 40 timmar per vecka på kursen, vilket indikerar en hög arbetsbelastning. Övriga omdömen på den allmänna delen är relativt bra och avviker inte nämnvärt från tidigare år. Att söka och bearbetat information, samt arbeta i grupp är de förmågor som i första hand har utvecklats. Fritextsvar är relativt få och variabla. Fåtalet samstämmiga 
kommentarer indikerar att arbetsbelastningen varierat och periodvis varit mycket hög, framförallt i slutet med grupparbetet i 
utvecklingsbiologi och revidering av labrapporter, medan det relativt stora antalet inläsningsdagar (5) innan tentan 
uppskattades. Vad som uppskattades mest av olika moment var väldigt variabelt mellan studenter. Förslag kom in om tydligare 
information vad gäller bedömingen av utvecklingsbiologimomentet. Även tydligare instruktioner för GMO-redovisning efterfrågas. Någon påtalar diskrepanser i instruktioner under genexpressionslabben. Snittet för alla föreläsningar, i vilken mån de underlättat inlärningarna, var fortsatt högt (samtliga hade ≥84% Mycket+En hel del). De mest uppskattade större momenten på kursen var Transformationslabben och GMO-arbetet (95% Bra+Mycket bra). Grupparbetet i utvecklingsbiologi var också uppskattat (86% Bra+Mycket bra). Genexpressionslabben var minst uppskattat (67% Bra+Mycket bra), men omdömet har förbättrats avsevärt från året innan (27%). 

Lärarlagets kommentarer 

Överlag fungerade kursen bra, studenterna var aktiva och engagerade, och genomströmningen var högre än 5-årssnittet för 
andra året i rad. Svarsfrekvensen på slutkursutvärderingen är fortsatt relativt låg, men svaren inhåller mycket konstruktiva 
kommentarer och kursombuden var föredömligt aktiva vid mittkurs-mötet vilket uppskattas och utgör värdefullt underlag för 
kursutvecklingen.  

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen 

All undervisning skedde på campus utom frågestunden inför tentamen och gruppövningarna. Efter vissa gruppers önskan 
ordnade vi dock lokaler till dessa grupper.  Bengt Hansson tog över t-test-föreläsningen; Detta verkar ha gått mycket bra. Boken hade kommit i ny upplaga varför alla litteraturhänvisningar och slideshows uppdaterades. Smärre schemaändringar genomfördes, men utan att det kommenterades i kursutvärderingen.  För tvärgruppsredovisningen av Grupparbeten i Utvecklingsbiologi infördes permanent lärarnärvaro under alla presentationer. Detta avlöpte bra, och presentationerna var utmärkta. Pga kurskritik har genexpressionslabben setts över; Instruktionerna uppdaterades med schematiska översikter och labbassistenter har motiverats att förbereda sig bättre, att prata ihop sig innan, att vara tydliga i vad som förväntas inför genomgång av resultat, att fokusera på konstruktiv feedback, och att använda grupprum (t. ex. Mitokondrien) för labbgenomgångar istället för att göra dem i labbet. Dessa ändringar verkar ha inneburit en tydlig förbättring. 

Förslag till förändringar till nästa kurs 

Om möjligt, ändra tider för inlämningsuppgifter för att minska stress i slutet av kursen. Tidigare år har dock stress påpekats för 
fjärde kursveckan och det finns risk att detta återkommer. Överväg att återinföra Gruppövningar på Kemicentrum. Ordnande 
av grupprum ad hoc i biologihuset gav en obalans i lokalanvändning mellan Biologi och Kemi. Informera om att instruktionerna till GMO-arbetet medvetet är diffusa, för att ge grupperna större frihet i utformandet av redovisningen. Eventuellt komplettera med ytterligare en redovisningsform. Inskärpa att föreläsare skall avsluta på utsatt tid. 

 

Vårterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen 

Mittkursvärdering: Allmänt omdöme är att kursens första del i stort fungerar bra. Specifika kommentarer och förbättringsförslag finns i ”PM-MOB3Mittkursmöte-VT22”. 

Slutkursvärdering:Kursen får ett mycket bra allmänt omdöme, 4,3 av 5, vilket är identiskt med 5-årssnittet (Se figur på sista sidan för långtidsstatistik). Störst avvikelse från 5-årssnittet visar omdömet om kurslitteraturen (3,3), samt om balansen mellan olika inlärningsformer (3,9) , varav den förra är det lägsta omdömet sedan 2016. Något fler än vanligt instämmer i att nivån på kursen varit lagom, medan arbetsinsatsen liksom tidigare år anges vara 
medelhög till hög, samt enligt en tredjedel är ojämt fördelad. Två svarande anger att de i medel lagt mer än 50 timmar per vecka på kursen, vilket inte förekommit tidigare år och indikerar en hög arbetsbelastning. Övriga omdömen på den allmänna delen är relativt bra och avviker inte nämnvärt från tidigare år. Att söka 
och bearbetat information, samt skriftlig kommunikation är de förmågor som i första hand har utvecklats. 
Fritextsvar indikerar att boken upplevs onödigt mångordig och två studenter uppger att de använde i princip inte boken alls. Balansen mellan inlärningsformer är generellt uppskattad, men studenterna upplever att mängden olika parallella moment ger en hög arbetsbelastning, speciellt i samband med inlämningar och 
duggan, vilket leder till att föreläsningar och gruppövningar i vissa fall bortprioriteras. Kravet på obligatorisk närvaro vid gruppövningar och krav på inlämning av ersättningsuppgifter föreslås bli mindre strängt och dessa krav kan ha bidragit till att fler inte tycker att balansen mellan inlärningsformer varit bra. Andra förändringar som förslås gäller genexpressionslabben, förläsningen om t-test, och grupparbetet i utvecklingsbiologi. Generellt upplevs feedbacken från lärare och assistenter som bra och hjälpsam, dock efterfrågas en mer konstruktiv och stödjande inställning från assistenterna på genexpressionslabben. En brist på kvinnliga lärare noteras, samt att inspelade videoföreläsningar inte är lika stimulerande för inlärningen som live-föreläsningar. Snittet för alla föreläsningar, i vilken mån de underlättat inlärningarna, var fortsatt högt (89% Mycket+En hel del). De mest uppskattade större momenten på kursen var. Transformationslabben och grupparbetet i utvcklingsbiologi (100% resp. 93% Bra+Mycket bra). GMO arbetet var också uppskattat (86% Bra+Mycket bra), medan genexpressionslabben 
var minst uppskattat (27% Bra+Mycket bra). Det senare omdömmet är det lägsta sedan VT2007. 

Lärarlagets kommentarer 

Överlag fungerade kursen bra, studenterna var aktiva och engagerade, och resultatet var något högre än normalt. 
Svarsfrekvensen på slutkursutvärderingen är fortsatt relativt låg, men svaren inhåller mycket konstruktiva kommentarer och dessutom var kursombuden föredömligt aktiva och samlade in mycket feedback inför mitt-kurs-mötet vilket uppskattas och utgör värdefullt underlag för kursutvecklingen. Smittspridningen av Covid-19 var relativt hög i början av kursen vilket kan ha gjort att studenter hamnade efter i början på kursen och sedan hade svårt 
att läsa ifatt. Det ovanligt låga omdömet för kurslitteraturen är förvånande, möjligen hänger det ihop med att studenterna kan vara mer ovana vid att läsa textböcker utan i allt högre grad förlitar sig på information i handouts och på nätet, vilket lärarna ser som negativt. Vissa föreläsningar ersattes pga tidsbrist med inspelade videos från förra året. Detta var en nödlösning som dock bör unvikas i möjligaste mån. 

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen 

All undervisning skedde i första hand på campus vilket fungerade bra och var uppskattat av både lärare och studenter. Då det gällde föreläsningar så användes bara zoom och inspelade videos som nödlösningar. Bioinformatikdelen av transformationslabben låg på en separat dag och handleddes via zoom. Även frågestunden inför tentan skedde via zoom. Båda dessa moment fungerade mycket bra och för just dessa moment bör zoom användas även fortsättningsvis. Marjorie Lienard tog över efter Allan vid bedömningen av uppsatser, vilket även det fungerade utmärkt. 

Förslag till förändringar till nästa kurs 

Ny upplaga av boken har kommit ut; eventuella ändringar i pensum och föreläsningars längd bör utredas. 
Biologidelen kör mycket under budget. Ökad lärarnärvaro utan att höja studenternas arbetsbelastning behöver utredas. Byte av lärare i T-test till nästa år pga Torbjörns pensionering. Se över labbinstruktionen för genexpressionslabben, uppdatera med schematisk översikt över labben och försöksuppställningen. Se över instruktionen för labbrapporterna, inför mindre strikt längdkrav. Motivera labbassistenter på genexpressionslabben att förbereda sig bättre, att prata ihop sig innan, att vara tydliga i vad som förväntas inför genomgång av resultat, att fokusera på konstruktiv feedback, och att använda grupprum (t. ex. Mitokondrien) för labbgenomgångar istället för att göra dem i labbet.  Inför mer flexibelt närvarokrav på gruppövningarna, t.ex. att man får missa ett tillfälle utan krav på inlämning av skriftliga svar, gör klart att zoomnärvaro accepteras i händelse av sjukdom. Överväg att lägga över gruppövningarna till zoom, men bibehåll frågestunderna på campus. Konsekvent starttid kvart-över för alla moment bör diskuteras. Korta inläsningstiden till tentan med en dag, och lägg den istället i samband med duggan där det har varit hög arbetsbelastning. Se till att föreläsningen om Cytoskelettet ligger innan Cell junctions. 

Förtydliga att vissa instuderingsfrågor ej täcks av föreläsningar utan kräver läsning av kurslitteraturen. Publicera det detaljerade schemat för det avslutande grupparbetet i utvecklingsbiologi tidigare.

 

Vårterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Mittkursvärdering: Helhetsintrycket är att kursen fungerar bra. Specifika kommentarer och förbättringsförslag finns i ”PM-MOB3Mittkursmöte-VT21”.

Slutkursvärdering: Generellt är de som gjort kursvärderingen mycket nöjda med kursen och hur vi hanterat COVID-situationen. På vissa bedömningsfrågor i den allmänna delen av utvärderingen gav studenter omdömen som var lägre (Kommunikationen med lärarna, Nivån), något lägre (Lärare och assistenter) eller något högre (Examination, Kurslitteratur) än femårssnittet. De förmågor som i första hand utvecklats under kursen är att söka och bearbeta information (95%), följt av kommunicera skriftligt (68%), och i sista hand muntlig kommunikation och problemlösning (42%). Arbetsbelastningen uppskattades ha varit hög (70%) till medelhög (30%), även i kommentarer, och jämnt (15%) till ojämnt (30%) fördelad. I kommentarer specificerar några studenter första halvan och framförallt labbrapports-inlämningarna som arbetstopp, men en student anger sista delen. Medel för nedlagd tid är 3,8, vilket motsvarar något mindre än 35 timmar/vecka.

Fritextfrågorna gav väldigt blandade favoriter som är svåra att dra slutsatser av; om något så var variationen på kursen brett uppskattat. Bland förändringsförslag är GMO-momentet det som flest kommenterande studenter vill se ändrat eller flyttat,  framförallt för att få mer tid till tentaläsning (se dock positiva kommentarer om GMO i nästa stycke). Studenternas feedback fokuserade mest på biologis assistenters tydlighet och förberedelser (2 kommentarer). Rörande diskriminering förekom inget.

Snittet för alla pensumföreläsningar låg på 93% Bra + Mycket Bra, vilket är högt för kursen. Bland de större obligatoriska momenten var transformationslabben och GMO-momentet mest uppskattade (Bra + Mycket Bra: 95 resp. 90%), medan genexpressionslabben och grupparbetet i utvecklingsbiologi fick ett lägre omdöme av svaranden (Bra + Mycket Bra: 70 resp. 75%). Förutom GMO, som var extra uppskattat, är detta inom kursens normala variation. I övrigt innehöll kursutvärderingen många givande tips för olika moment.

Lärarlagets kommentarer

Generellt gick kursen bra. Genomströmningen är något under normal. Studentaktiviteten uppfattades som normalt hög och stämningen generellt god. Överlag så är lärarlaget väl förtroget med undervisningen på kursen. Tillbud som skedde var strömavbrott under duggan varför en extradugga måste göras för några studenter, samt att en föreläsare bröt benet och fick göra en förinspelad föreläsning. Svarsfrekvensen på kursvärderingen var låg vilket föranleder viss försiktighet vid tolkningen.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

De flesta förändringar relaterade till COVID-pandemin. Kursen adapterades till COVID-19-situationen relativt bra, om än lärarna saknar direktkontakten med studenterna, och vi tror inte att kvalitén kan nå samma höjd som under normala förhållanden. Viss trängsel uppstod tillfälligtvis i passager under laborationer (se PM-MOB3Mittkursmöte-VT21). COVID-reglerna krävde också modifieringar av grupparbeten, framförallt pga digitala redovisningar. Gruppövningarna verkar ha fungerat mycket bra digitalt, minst lika bra som i grupprum, men kräver viss lärarövervakning. Pga COVID lade vi också in en ny föreläsning om vacciners molekylärbiologi, vilket verkade vara mycket uppskattat.

Kursen lades om till CANVAS vilket fungerade bra, med få smärre osäkerheter relaterade till lärarnas kunskapsbrist. I övrigt gjordes små justeringar inom moment, med skönjbart bra utfall.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Grundligare genomgång med assistenterna innan Genexpressionslabben. Lärarna bör ha en diskussion om vilka erfarenheter vi skall ta med oss från COVID-anpassningarna. Tänkbart att fortsätta med är att ha Gruppövningarna på zoom, och att ha tentan i flera delar. Vi hoppas budgeten tillåter att vaccin-föreläsningen fortsätter. Möjligheter att använda elektroniska plattformar mera bör diskuteras. Framförallt skulle det vara bra att komma undan email-förmedling av vilka frågor grupperna vill skall tas upp på frågestunderna.

Höstterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammantaget var studenterna nöjda med kursen (betyg 4,2), särskilt med lärarnas insatser och med de många miljöer vi besökte. De flesta tyckte att nivån var ok vad gäller arbetsinsatsen på kursen, även om det blev mer intensivt i samband med Smålandsexkursionen och inventeringsmomentet. En respondent har mer eller mindre genomgående avvikande och mer negativt betyg på olika kursmoment. Det framkommer också klagomål angående vilka arter som ingår bland utantillarterna på tentan. Detta framgår dock av ett dokument som har funnits tillgängligt i Canvas under hela kursperioden och som vi hänvisat till i olika sammanhang. Vi har fortfarande problem med att det inte finns någon up-to-date bestämningslitteratur för lavar.

Lärarlagets kommentarer

Vi är i huvudsak nöjda med kursen och upplevde stämningen som god överlag. De flesta moment har genomförts på samma sätt som tidigare. Den regnfattiga sommaren begränsade tillgången till svamp och duggan för svampmomentet blev dock inställd eftersom det vid den tidpunkten inte fanns tillräckligt material att hitta.

Det största problemet var att det gick någon form av förkylning i gruppen så att flertalet deltagare var sjukskrivna i en eller flera omgångar, ofta frånvarande under en vecka eller mer. Det var så vitt vi vet inte covid, men antagligen någon av de infektioner som grasserat efter att restriktionerna släppts. Utöver detta hade flera studenter olika hälsoproblem som inte var av infektiös karaktär. Det var således svårt att få kontinuitet i undervisningen även om de flesta studenterna gjorde sitt bästa för att ta igen vad som missats. Detta gällde särskilt inventeringsmomentet, där en grupp var starkt decimerad eftersom deltagarna nödgades att passa läkartider. En del av de klagomål som framkommit om bristande information kan förklaras av att någon student har varit frånvarande när vi informerat, även om vi i första hand hänvisar till dokument som finns tillgängliga för alla vad gäller t ex upplägg för inventeringsmomentet och genomförande av tentamen.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

• Vi genomförde en diagnostiskt test på utantill-arterna för mossor och lavar innan starten på inventeringsmomentet. Även om detta inte genomfördes som ett examinerande moment så var det en fördel att studenterna sedan kom bättre förberedda till inventeringsmomentet.

• Bra att vi kunde använda den nya BI-bussen under kursens gång. Det var en klar fördel för de exkursioner där närmare hälften av studenterna föll bort på grund av förkylningar och annat. Vi kunde helt enkelt lämna BI-bussen hemma och enbart använda en externt hyrd buss. Vi slapp alltså att betala för två externt hyrda bussar i onödan.

• För mossmomentet genomförde vi repetition av insamlade arter genom att utnyttja de bilder och annan dokumentation som finns på Artfakta.se. På denna nätsida finns foton och annan dokumentation porterad från Nationalnyckelns delar om mossor.

Förslag till förändringar till nästa kurs

• Vi kan utnyttja Canvas för att göra quiz som tränar terminologi för de olika grupperna (mossor, lavar resp svampar).

• Vi får också ytterligare betona att information om olika kursmoment finns i Canvas, samt att om man missat någon information så är det ett eget ansvar att leta upp den där.

Vi har förtydligat instruktionerna när det gäller signalarterna bland utantillarterna på tentorna, så att det framgår att signalarter som kan komma på fråga från inventeringsmomentet ska ha varit funna av alla grupper.

• Svampmomentet ligger efter exkursionen till Småland eftersom vi velat undvika att svamparna försvinner på grund av någon tidig nattfrost. Klimatförändringarna gör att denna risk förefaller ha minskat. Det skulle därför kunna vara möjligt att ha svampmomenten före exkursionen till Småland. Fördelen är att studenterna skulle ha bättre kunskaper om svampar inför exkursionen och därmed färre nya svampar att lära in under Smålandsexkursionen.

 

Höstterminen 2020

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 12.

Sammantaget var studenterna extremt nöjda med kursen (betyg 4,9) och särskilt med lärarnas insatser och den goda stämningen på kursen. Vi har fortfarande problem med att det inte finns någon up-to-date bestämningslitteratur för lavar, vilket kommenteras av en del studenter. Flera studenter kommenterade också att de inte hade klart för sig förrän i ett sent skede att signalarterna ingick i utantill-delen av tentamina. Detta framgår dock av ett dokument som har funnits tillgängligt i Canvas under hela kursperioden och som vi hänvisat till i olika sammanhang. Vi får informera tydligare om detta inför nästa kurs. Någon student tyckte också att vi kunde sätta större press på att lära utantillarterna genom att ha en dugga före inventeringsmomentet. Förläggningen under veckan i Småland var uppskattad och en student nämnde särskilt att det var bra att de fick bo i eget rum. De flesta tyckte att nivån var ok vad gäller arbetsinsatsen på kursen, även om det blev mer intensivt i samband med inventeringsmomentet.

Lärarlagets kommentarer

Lärarlaget tyckte att kursen gick bra, trots olika coronaanpassningar. Studenterna gjorde bra och engagerade insatserpå kursen. Den största skillnaden var att vi Sida 2 av 3 tvingades leta rätt på en ny kurslokal istället för Aneboda för exkursionsveckan i Småland. Vi valde att prova vandrarhemmet Kronobergshed som ligger mellan Moheda och Alvesta, alltså i samma region som Aneboda, så att vi kunde utnyttja samma exkursionsmål som vanligt. Det visade sig vara ett bra val, med tillräckligt många rum för att uppfylla kravet att alla studenter skulle ha eget rum. Det fanns ett ”konferensrum” för mikroskopering och föreläsningar. Vandrarhemmet kunde också erbjuda lagad kvällsmat till ett rimligt pris, vilket nästan alla studenter nappade på. Detta sparade mycket tid, som annars skulle gått åt till matlagning.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Byte av stationering för fältveckan i Småland (se ovan). Vandrarhemmet var rymligare och i flera avseenden bättre än fältstationen i Aneboda. Vi tog bara med ett fåtal mikroskop under fältveckan i Aneboda, delvis för att vi inte visste om det fanns plats för dessa i vandrarhemmets konferensrum, delvis för att vi inte trodde oss kunna genomföra mikroskopering under corona-säkrade förhållanden. Utrymmet var bättre utrustat än vi kunde tro och det är möjligt att göra mikroskeringsövningar nästa gång kursen ges om vi är på samma ställe. På grund av corona-restriktionerna var vi nödgade att begränsa antalet personer i varje minibuss till 4 personer + förare och alla bar munskydd under färd, till vad nytta det månne vara. Det fungerade bra även om det blev mycket dyrare än normalt. Vi använde de nya stereomikroskopen av märket Sagitta. En del av dem hade underbelysning vilket är en fördel vid bestämning av en del mossor, särskilt levermossor. Zoomningsmekanismen gick sönder på två av stereomikroskopen. De är nu lagade, men det är god idé att hålla koll på detta framöver. Vi hade tillgång till ljusmikroskopen som flyttats över från A-huset i somras. Dessa mikroskop har dock svag belysning och är besvärliga att ställa in. Sida 3 av 3

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi hoppas på att det ska finnas en ny svensk skorplavsflora

Om vi fortsätter att utnyttja vandrarhemmet Kronoberghed, så bör vi se om vi kan hitta nya exkursion mål som ligger i närområdet.

Vi kan utnyttja Canvas för att göra quiz som tränar terminologi för de olika grupperna (mossor, lavar resp svampar).

Förtydliga att även signalarterna ingår bland utantillarterna. Kolla uppinstruktionen för tentamina. 

Vi kan genomföra en dugga på utantill-arterna innan starten på inventeringsmomentet. Vi gjorde detta förra gången kursen gick, men det var problematiskt att göra detta i år eftersom kurslokalen användes av BIOR73 under veckan som föregick inventeringsmomentet (dvs veckan som vi hade naturvårdsmomenten)

Höstterminen 2023

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 13 (65 %). Sammantaget var studenterna mycket nöjda med kursen (betyg 4,8 av 5 möjliga). Med ett undantag hade de frågor om kursinnehållet som kunde besvaras med poäng 1–5 ett medelvärde på 4,7 eller högre (bland annat 4,8 på frågan om feedback från lärarna). Undantaget var frågan om kurslitteraturen som fick 4,4. Alla svarande gav betyg 5 på variationen av moment inom kursen. Elva av 13 studenter tyckte arbets­belastningen varit medelhög (”lagom”), de andra två att den var låg. Sex av studenterna skrev att de lagt 30–40 timmar/vecka på studier (inklusive schemalagd tid), fem hade lagt 20–30 timmar/vecka och tre mindre än så. Det studenterna i fritext främst pekade ut var att de var nöjda med lärarnas och besökande föreläsares engagemang, exkursionerna samt kontakten med personer som arbetar med naturvård ute i ”verkligheten” (genom exkursioner och externa föreläsare). Det fanns inga genomgående teman bland förslag på förändringar av kursen, men som vanligt en del goda förslag. Ingen student angav att hen upplevt något diskriminerande på kursen. 

Lärarlagets kommentarer

Vi gläder oss naturligtvis åt att kursen, lärarna och innehållet är så generellt uppskattade, eftersom vi lägger mycket vikt på att få en variationsrik, relevant och högkvalitativ kurs. Det är likaså en trevlig kurs att undervisa på. I år var det glädjande och (ovanligt) många som gick upp och skrev spetstentamen. Vi förvånas över att arbetsinsatsen hos en del studenter verkar ganska begränsad (att döma av antalet timmar i veckan de säger sig ha lagt på kursen).

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Inga större förändringar genomfördes jämfört med föregående år, förutom naturligtvis att innehållet i de olika delmomenten uppdateras efterhand som ny kunskap och nya förhållanden i samhället dyker upp. Ett undantag är att vi inför seminarietentan om kulturlandskapet införde en gruppuppgift i början av ”jordbruksblocket”. Uppgiften gick ut på att studenterna i grupp skulle formulera och besvara tre frågor som passar för seminarietentan om kulturlandskapet baserat på inläsningsanvisningarna för kursens böcker. Uppgiftens syfte var dels att uppmuntra studenterna att gå igenom kurslitteraturen, dels att underlätta inläsningen inför kulturlandskapstentan. Kurslitteraturen fick som noterats tidigare 4,4 i år, jämfört med 2022 då den fick 4,1. Mer värt att notera är kommentarerna som 2022 var fyra och reflekterade att kurslitteraturen inte hade lästs eller känts nödvändig. Kommentarerna i år var tre och var generellt positiva. 

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi ser ingen anledning att göra några större förändringar på kursen. Den äldsta av boken i kurslitteraturen är från 2005. Den är förnämlig och ger en mycket bra grund i skogens ekologi. Kompletterad med ny och ”up-to-date” information på olika kursmoment håller den fortfarande. Vi söker likväl efter ny och lämplig litteratur för kursen. Vi väntar också på en ny upplaga av en av kursböckerna. Dessutom kommer vi överväga att använda en liknande ansats som förra året för att motivera studenterna till att använda den väl valda kurslitteraturen mer. 

 

Höstterminen 2022

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 16 (70 %). Sammantaget var studenterna mycket nöjda med kursen (betyg 4,8 av 5 möjliga). Med ett undantag hade de frågor om kursinnehållet som kunde besvaras med poäng 1–5 ett medelvärde på 4,8 eller högre (bl.a. 4,8 på frågan om feedback från lärarna). Undantaget var frågan om kurslitteraturen som fick 4,1. Ingen kommentar indikerade något egentligt om innehållet. Åtta av 13 studenter tyckte arbets­belastningen varit medelhög (”lagom”), de andra tre att den var låg. Fem av studenterna skrev att de lagt 30–40 timmar/vecka på studier (inklusive schemalagd tid), åtta hade lagt 20–30 timmar/vecka och tre mindre än så. Det studenterna i fritext främst pekade ut var att de var nöjda med lärarnas och besökande föreläsares engagemang, exkursionerna samt kontakten med personer som arbetar med naturvård ute i ”verkligheten” (genom exkursioner och externa föreläsare). Det fanns inga genomgående teman bland förslag på förändringar av kursen, men som vanligt en del goda förslag. Ingen student angav att hen upplevt något diskriminerande på kursen.

Lärarlagets kommentarer

Vi gläder oss naturligtvis åt att kursen, lärarna och innehållet är så generellt uppskattade. Det är likaså en trevlig kurs att undervisa på. Det är speciellt glädjande med det höga betyget vad gäller den feedback som ges på kursen, ett moment vi satsar hårt på. Vi förvånas över att det är relativt få som går upp och skriver spetstentamen (vi tror fler hade klarat den med en endast begränsad extra insats), att arbetsinsatsen hos en del studenter verkar ganska begränsad, samt att motivationen hos studenterna ofta verkar sjunka betydligt när ett moment inte är betygsgrundande eller obligatoriskt,

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

En föreläsning om naturvärdesbedömningar lades till och en föreläsning om naturvård i staden återkom efter några års frånvaro. I övrigt gjordes inga större förändringar från föregående år, förutom naturligtvis att innehållet i de olika delmomenten uppdateras efterhand som ny kunskap och nya förhållanden i samhället dyker upp.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi ser ingen anledning att göra några större förändringar på kursen, men kommer kanske ta upp en del av de små detaljerade förslag som inkommit. Det har också tillkommit föreslag från annat håll om fler moment som skulle bredda och utöka kursens innehåll. Vi väntar på den nya upplagan av en av kursböckerna och söker i övrigt efter nyare kurslitteratur.

 

Höstterminen 2021

Sammanfattning av kursvärderingen

Totalt antal svar: 13 (57 %). Sammantaget var studenterna mycket nöjda med kursen (betyg 5,0 av 5 möjliga). Med ett undantag hade de frågor om kursinnehållet som kunde besvaras med poäng 1–5 ett medelvärde på 4,8 eller högre (bl.a. 5,0 på frågan om feedback från lärarna). Undantaget var frågan om kurslitteraturen som fick 4,2. Bara en enda kommentar indikerade något egentligt om innehållet, i detta fall att två av böckerna inte borde varit obligatoriska. Åtta av 13 studenter tyckte arbets­belastningen varit medelhög (”lagom”), de andra fem att den var låg. Åtta av studenterna skrev att de lagt 30–40 timmar/vecka på studier (inklusive schemalagd tid). Tre hade lagt 20–30 timmar/vecka och två mindre än så. Det studenterna i fritext främst pekade ut var att de var nöjda med lärarnas och besökande föreläsares engagemang, exkursionerna samt kontakten med personer som arbetar med naturvård ute i ”verkligheten” (genom exkursioner och externa föreläsare). Det fanns inga genomgående teman bland förslag på förändringar av kursen, men som vanligt en del goda förslag. Ingen student angav att hen upplevt något diskriminerande på kursen.

Lärarlagets kommentarer

Även detta år påverkades kursen av Corona-relaterade restriktioner, men i mindre utsträckning än under fjolåret. Det var endast det sista moment med redovisningen av kommunplane­­projekten som vi tvingades göras digitalt. Vi gläder oss naturligtvis åt att kursen, lärarna och innehållet är så generellt uppskattade. Det är likaså en trevlig kurs att undervisa på. Det är speciellt glädjande med det höga betyget vad gäller den feedback som ges på kursen, ett moment vi satsar hårt på. Vi förvånas över att det är relativt få som går upp och skriver spetstentamen (vi tror fler hade klarat den med en begränsad extra insats), att arbetsinsatsen hos en del studenter verkar ganska begränsad, samt att motivationen hos studenterna ofta verkar sjunka betydligt när ett moment inte är betygsgrundande eller obligatoriskt.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Som planerat lades mer information in om invasiva arter och en ny föreläsning introducerades som behandlar för- och nackdelar för naturvårdare med Artportalen (ett online rapporteringsverktyg för biodiversitetsdata). I övrigt gjordes inga större förändringar från föregående år, förutom naturligtvis att innehållet i de olika delmomenten uppdateras efterhand som ny kunskap och nya förhållanden i samhället dyker upp.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi ser ingen anledning att göra några större förändringar på kursen, men kommer kanske ta upp en del av de små detaljerade förslag som inkommit. Det har också tillkommit föreslag från annat håll om fler moment som skulle bredda och utöka kursens innehåll. Vi väntar fortfarande på den nya upplagan av en av kursböckerna och söker i övrigt efter eventuell ny kurslitteratur.

 

Höstterminen 2020

Sammanfattning av kursvärderingen

Sammantaget var studenterna mycket nöjda med kursen (betyg 4,8 av 5 möjliga). Detta är glädjande med tanke på att nästan hela kursen fick ges digitalt pga Corona-restriktionerna. Med ett undantag hade de frågor om kursinnehållet som kunde besvaras med poäng 1–5 ett medelvärde på 4,6 eller högre (bl.a. 4,8 på frågan om feedback från lärarna). Undantaget var frågan om kurslitteraturen som fick 4,4. Tretton av 16 studenter tyckte arbetsbelastningen varit medelhög (”lagom”), de andra fyra att den var för låg. Nio av studenterna skrev att de lagt 10–30 timmar/vecka på studier (inklusive schemalagd tid). De andra sju hade lagt 30–50 timmar/vecka. Detta var något mer än under tidigare kurser. Det studenterna i fritext främst pekade ut var att de var nöjda med lärarnas engagemang, exkursionerna samt kontakten med personer som arbetar med naturvård ute i ”verkligheten” (genom exkursioner och externa föreläsare). Det fanns inga genomgående teman bland förslag på förändringar av kursen, men som vanligt en del goda förslag. Ingen student angav att hen upplevt något diskriminerande på kursen.

Lärarlagets kommentarer

Corona-restriktionerna gjorde naturligtvis att det blev en mycket speciell version av kursen denna gång. Tack och lov lyckades vi genomföra de mycket viktiga och uppskattade exkursionerna någorlunda fullödigt. Att de flesta lärare varit med i många år gjorde det också lättare att försöka återskapa den goda stämning som brukar råda på kursen, trots att vi så lite träffades IRL. Vi gläder oss naturligtvis åt att kursen är så uppskattad. Det är en trevlig kurs att undervisa på. Det är speciellt glädjande med det höga betyget vad gäller den feedback som ges på kursen, ett moment vi satsar hårt på. Vi förvånas över att det är relativt få som går upp och skriver spetstentamen, att arbetsinsatsen hos en del studenter verkar ganska begränsad, samt att motivationen hos studenterna verkar sjunka betydligt när ett moment inte är betygsgrundande eller obligatoriskt.

Utvärdering av förändringar sedan förra kursen

Föreläsaren för den för kursen viktiga inledningsföreläsningen om det svenska natur- och kulturlandskapets historia fick ersättas med mycket kort varsel. Vi lyckades med ännu kortare varsel hitta en fullgod ersättare som gjorde ett strålande inhopp. En föreläsning om naturvård i staden fick mer planerat utgå och gick inte att återbesätta. Annars gjordes inga förändringar jämfört med året före, utöver naturligtvis att i de olika momenten uppdatera detaljer efterhand som ny kunskap och nya förhållanden i samhället dyker upp.

Förslag till förändringar till nästa kurs

Vi ser ingen anledning att göra några större förändringar på kursen, men kommer kanske ta upp en del av de små detaljerade förslag som inkommit. Den av de tre böckerna som är äldst (utgiven 2002) håller på att omarbetas och vi kommer naturligtvis att byta till den nya versionen när den dyker upp. Vi skall också försöka få in en föreläsning om invasiva arter, ett ämne som blir allt större och aktuellt inom svensk naturvård.